Skip to main content
Програм је активан

WBEDIF

WB EDIF– Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана

WB EDIF је најважнија платформа преко које ЕУ пласира финансијску подршку развоју МСПП у региону Западног Балкана, уз ко-финансирање европских финансијских институција (EIB; EIF; EBRD; KfW).

  • WB EDIF партнери су до сада инвестирали 275 милиона евра у платформу (150 милиона евра ЕУ средстава), што је резултирало са 650 милиона евра финансијских средстава и мера подршке намењених МСП. Програм се највећим делом финансира из средства ЕУ преко регионалне компоненте ИПА намењене за западни Балкан. Колико ће која земља повући зависи од предузећа и банака.
  • Програмом координира Европски инвестициони фонд- Спровођење програма надгледа тело (PAG- Platform Advisory Group) у којем учествују и званичници са западног Балкана ( Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија и Косово*) заједно са Европском комисијом, Европском инвестиционом банком и Европском банком за обнову и развој.

WB EDIF има два фонда из који предузећа могу да добију средства у виду улагања у капитал предузећа:

  • Фонд ризичног капитала за финансирање иноватних МСП у почетној фази развоја (ЕНИФ)
  • Фонд за развој предузећа (ЕНЕФ) – фонд развојног капитала који се фокусира на већ успостављена МСП која имају висок потенцијал за раст.

Поред ових фондова Програм WB EDIF обезбеђује и:

  • гаранције банкама које кредитирају иновативна МСПП
  • различите пројекте техничке подршке на унапређењу регулаторног оквира за иновативна и брзорастућа МСПП, као и стручне подршке МСПП

Више информација на http://www.wbedif.eu/wbedif-in-your-country/serbia/.

ГАРАНЦИЈСКА ШЕМА

ИПА пројекат ”ЕУ за Србију- финансијска средства за МСПП” представља спровођење гаранцијске шеме и унапређење капацитета МСП за приступ различитим облицима финансирања. Вредност пројекта је 20 милиона евра, а ова гаранцијска шема ће путем ефекта полуге омогућити нове кредите у износу од најмање 180 милиона евра.  Захваљујући програму кредитних гаранција, финансијски посредници ће моћи да обезбеде кредите МСП под повољнијим условима. Повољности ће се разликовати од банке до банке, али ће се огледати у:

  • повољнијим роковима доспећа кредита,
  • нижим трошковима задуживања,
  • смањењу захтеваних залога
  • и проширењу кредитирања на ризичнија МСП (микро и предузећа у раној фази развоја – мање од 3 године).

Списак изабраних банака:

Индиректно управљање је поверено Европском инвестиционом фонду (ЕИФ). Иако су средства обезбеђена из националних ИПА програма, механизам спровођења ће остати исти као и за регионалне програме у оквиру Програма за развој предузећа и иновације Западног Балкана (WB EDIF).

Нашу брошуру можете преузети овде.

Више информација на http://www.eif.org/what_we_do/resources/wbedif/index