Подстицаји за прераду и маркетинг

Програм је ЗАТВОРЕН

Подстицаји за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –  Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА : Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

ТИП МЕРЕ:  Ова је једна од мера руралног развоја и намењена је подршци програмима за унапређење тржишног пословања и конкурентности пољопривредног газдинства, као програмима за достизање стандарда квалитета. Средства која се додељују су бесповратна.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: трећи квартал 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Поступак се покреће пријавом на Јавни позив који се објављује сваке календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Подстицаји се се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Кроз бесповратна средства, програмом су подржани:

1) програм за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору млека

2) програм за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору меса

3) програм за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића

4) програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору воћа и поврћа

УСЛОВИ:

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу:

1) предузетник;

2) привредно друштво;

3) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину.

Услови које лица која остварују право на подстицај морају да испуне прописана су Правилником о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића као и самим текстом Јавног позива који се објављује.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/prerada-i-marketing/

Важна напомена: Дати подаци су оквирни. Правилник је у фази измене.

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

 Управа за аграрна плаћања

 +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

 uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs