Програм јавних радова за особе са инвалидитетом

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ JAВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Програм је намењен радном ангажовању незапослених особа са инвалидитетом у циљу очувања и унапређења радних способности,  односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остварења одређеног друштвеног интереса а могу да аплицирају послодавци – извођачи јавног рада, на основу јавног конкурса и то: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: За наведени програм, средства су обезбеђена из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом за 2021. годину. Укупан износ за реализацију свих програма и мера намењених особама са инвалидитетом је 550.000.000,00 динара

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Други квартал 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 10.05.2021. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана истека јавног позива

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Послодавцу се исплаћују средства намењена за организовање спровођење јавних радова која се користе за:                                                                                                    

–   накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање;  наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;              

    – накнаде трошкова спровођења јавног рада у свим областима једнократно, у висини од 1.000,00 динара до 2.000,00 динара по лицу, у зависности од трајања јавног рада;

    – накнаду за трошкове обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства уз услов испуњења уговорних обавеза

НАМЕНА ПРОГРАМА:Програм је намењен радном ангажовању незапослених особа са инвалидитетом у циљу очувања и унапређења радних способности,  односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остварења одређеног друштвеног интереса.

УСЛОВИ:

Документација за подношење пријаве:

•          попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;

•          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР;

•          фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);

•          за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници – помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот – персонална асистенција и др.), фотокопија лиценце за пружање наведених услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите;

•          информације о корисницима услуга (број и структура) – за послодавцa – извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе за запошљавање, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених, у складу са законом.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Пријава са осталом документацијом подноси се у два примерка надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање или преузети на сајту Националне службе за запошљавање http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz

КОНТАКТ:

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301