Програм суфинансирања иновација

Програм је У ПРИПРЕМИ

Програм суфинансирања иновација

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за иновациону делатност

ЦИЉНА ГРУПА:  Mикро, мала и средња привредна друштва

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% за микро и мала предузећа, односно 60% од одобреног буџета пројекта за средња предузећа (максимално до 300.000 евра), док најмање 30%, односно 40% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јавни позив за доделу средстава кроз Програм суфинансирања иновација биће расписан у августу и децембру 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  60 дана од дана расписивања јавног позива

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: /

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Кроз Програм суфинансирања иновација одобрава се до 300.000 евра, односно до 70% за микро и мала предузећа, односно 60% укупно одобреног буџета пројекта за средња предузећа. Најмање 30%, односно 40% укупно одобреног буџета пројекта мора да обезбеди подносилац пријаве (предузеће) из других приватних извора независно од Фонда.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Програм суфинансирања иновација намењен је предузећима којима су потребна знатна финансијска средства за комерцијализацију истраживања и развоја. Програм има за циљ даљи развој постојећих иновативних предузећа заснованих на знању, подстицање успостављања сарадње са међународним партнерима и повећање броја технолошких компанија. 

Средства одобрена кроз Програм суфинансирања иновација се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

  • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
  • Опрема и материјал за истраживање и развој;
  • Пословни простор и подршка пословању;
  • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
  • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
  • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације

УСЛОВИ:

Услови које морају испунути подносици пријава за Програм суфинансирања иновација су следећи:

  • Правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
  • Микро, мало или средње привредно друштво у складу са важећим Законом о рачуноводству Републике Србије, не укључујући новооснована привредна друштва како је дефинисано у овом закону;
  • Приватно привредно друштво (најмање 51% у приватном власништву).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

   Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма суфинансирања иновација са пратећом документацијом, може се видети на сајту Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

matchinggrants@inovacionifond.rs