Развојни програм

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2021. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ, СРЕДЊИМ И ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ЗАДРУГАМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ КРИТЕРИЈУМЕ БРЗОРАСТУЋЕГ РАЗВОЈА И/ИЛИ ПРИПАДАЈУ ЧЕТВРТОЈ ГРУПИ РАЗВИЈЕНОСТИ, С ТИМ ДА СРЕДСТВА НЕ МОГУ БИТИ УПОТРЕБЉЕНА РАДИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЦИЗИРАНИХ УРЕДБОМ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 266.870.389,73 РСД бесповратних средстава уз додатна кредитна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: фебруар 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2021. године

Пријем захтева за велика и средња правна лица по основу Јавног позива за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој РС, се завршава у четвртак 26. августа 2021. године.

Средстава за ову намену су утрошена, док ће се пријем захтева за предузетнике, микро и мале привредне субјекте и задруге наставити до утрошка расположивих средстава намењених за њих.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте.

Привредни субјекти који испуњавају критеријуме брзорастућег развоја могу поднети захтев за финансирање у укупној вредности већој од 12.500.000,00 динара. Привредни субјекти који  припадају четвртој групи развијености могу поднети захтев за финансирање у укупној вредности већој од 12.500.000,00 динара, уколико испуњавају критеријуме брзорастућег развоја или послују стабилно.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства опредељена Програмом намењена су за: Куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала. Изузетно, за привредне субјекте који се баве информационом технологијом и високотехнолошким услугама, средства могу бити употребљена за пословни простор који је намењен за потребе обављања делатности; Куповину нових или половних (не старијих од пет година) машина и опреме, укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње; Трајна обртна средства (највише 10% укупног инвестиционог улагања); Набавку софтвера и рачунарске опреме; Машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње. Изузетно, привредни субјекти који обављају делатност припреме и послуживања хране и пића, могу користити средства по овом програму, али само за набавку опреме за обављање делатности (искључујући ситан инвентар), као и за доставна возила за сопствене потребе (снабдевање и дистрибуција сопствених производа).

УСЛОВИ:

Право да се пријаве на јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда имају предузетници, микро, мали, средњи и велики привредни субјекти и задруге који испуњавају критеријуме брзорастућег развоја и/или припадају четвртој групи развијености, а који су регистровани у Агенцији за привредне регистре (најкасније до 31. децембра 2018. године) и који имају званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и најмање једног запосленог на неодређено време на дан 31. децембар 2020. године. Остали услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава, а који се, поред осталог, односе на регулисање обавеза јавних прихода, броја запослених, правила државне помоћи, структуру власништва и стабилност пословања дефинисани су у Уредби о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма, конкурсна документација, као и информација о условима кредита код Фонда, може се видети на сајту Министарства привреде https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/ и Фонда за развој РС https://fondzarazvoj.gov.rs

КОНТАКТ:

Министарство привреде

Биљана Савковић

Тел: +381 11 3334 158

Е-mail: biljana.savkovic@privreda.gov.rs

Фонд за развој Републике Србије                                                          

Џевида Нинков                                                                             

Тел:  +381 11 2634 221                                                                        

Е-mail: dzevida.ninkov@fondzarazvoj.rs