Програм сарадње науке и привреде

Програм је ЗАТВОРЕН

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за иновациону делатност

ЦИЉНА ГРУПА:

Mикро, мала и средња привредна друштва

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% за пројекте предложене од стране микро и малих компанија, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране средњих компанија (максимално до 300.000 евра).

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 22. фебруар  2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 29. април 2021. године до 15.00 часова

 РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

 ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 6.000.000 ЕУР (средства се деле са Програмом раног развоја, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Кроз Програм сарадње науке и привреде одобрава се до 300.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране микро и малих компанија, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране средњих компанија. Најмање 30% укупно одобреног буџета за пројекте предложене од стране микро и малих компанија, односно најмање 40% укупно одобреног буџета за пројекте предложене од стране средњих компанија, обезбеђује Подносилац Пријаве из других приватних извора независних од Фонда.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне компаније из приватног сектора и научно-истраживачке организације из јавног сектора да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.

Кроз овај Програм Фонд за иновациону делатност пружа финансијску подршку иновативним технолошким пројектима са јасном визијом развоја и дефинисаним пословним моделом и стратегијом комерцијализације.

Средства одобрена кроз Програм сарадње науке и привреде се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању (изнајмљивање канцеларије и радионице, трошак електричне енергије, књиговодствене услуге и рачуноводство, правне услуге везане за пројекат) до 2% укупног Буџета Пројекта;
 • Накнада за чланове конзорцијума (не рачунајући Главног подносиоца Пријаве);
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

УСЛОВИ:

Подносилац Пријаве мора бити конзорцијум који испуњава следеће критеријуме:

 • Главни подносилац Пријаве из конзорцијума мора бити микро, мало или средње привредно друштво у већинском приватном власништву, основано у Србији у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, са годишњим пословним приходом од најмање ЕУР 200.000 (у последњој фискалној години, или у текућој години уколико је применљиво) и мора бити профитабилно;
 • Конзорцијум мора укључивати најмање једну научноистраживачку организацију из јавног сектора као Главног коподносиоца Пријаве, регистровану у Србији и која се налази на листи акредитованих научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доступне на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/, релевантну за област индустрије и технологије која је описана у предложеном пројекту.
 • Поред обавезног Главног подносиоца Пријаве и Главног коподносиоца Пријаве наведених горе, конзорцијум може укључивати и друга микро и мала привредна друштва из приватног сектора и/или научноистраживачке организације, како домаће, тако и стране, и иновационе центре у Србији као Коподносиоце Пријаве, док год је њихово ангажовање оправдано развојним потребама Предлога Пројекта.
 • Конзорцијум не може имати више од 5 чланова.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма сарадње науке и привреде са пратећом документацијом, може се видети на сајту Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

cgs@inovacionifond.rs