Програм сарадње науке и привреде

Програм је У ПРИПРЕМИ

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: –

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Јавни позив за доделу средстава кроз Програм сарадње науке и привреде биће расписан у октобру 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  60 дана од дана расписивања јавног позива

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Кроз Програм сарадње науке и привреде одобрава се до 300.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране микро и малих компанија, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране средњих компанија. Најмање 30% укупно одобреног буџета за пројекте предложене од стране микро и малих компанија, односно најмање 40% укупно одобреног буџета за пројекте предложене од стране средњих компанија, обезбеђује Подносилац Пријаве из других приватних извора независних од Фонда.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% за пројекте предложене од стране микро и малих компанија, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране средњих компанија (максимално до 300.000 евра).

НАМЕНА ПРОГРАМА: Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне компаније из приватног сектора и научно-истраживачке организације из јавног сектора да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.

Кроз овај Програм Фонд за иновациону делатност пружа финансијску подршку иновативним технолошким пројектима са јасном визијом развоја и дефинисаним пословним моделом и стратегијом комерцијализације.Средства одобрена кроз Програм сарадње науке и привреде се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);Опрема и материјал за истраживање и развој;Пословни простор и подршка пословању (изнајмљивање канцеларије и радионице, трошак електричне енергије, књиговодствене услуге и рачуноводство, правне услуге везане за пројекат) до 2% укупног Буџета Пројекта;Накнада за чланове конзорцијума (не рачунајући Главног подносиоца Пријаве);Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача; Стручњаци/саветници за истраживање и развој; Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

УСЛОВИ:

Подносилац Пријаве мора бити конзорцијум који испуњава следеће критеријуме:

•          Главни подносилац Пријаве из конзорцијума мора бити микро, мало или средње привредно друштво у већинском приватном власништву, основано у Србији у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, са годишњим пословним приходом од најмање ЕУР 200.000 (у последњој фискалној години, или у текућој години уколико је применљиво) и мора бити профитабилно;

•          Конзорцијум мора укључивати најмање једну научноистраживачку организацију из јавног сектора као Главног коподносиоца Пријаве, регистровану у Србији и која се налази на листи акредитованих научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доступне на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/, релевантну за област индустрије и технологије која је описана у предложеном пројекту.

•          Поред обавезног Главног подносиоца Пријаве и Главног коподносиоца Пријаве наведених горе, конзорцијум може укључивати и друга микро и мала привредна друштва из приватног сектора и/или научноистраживачке организације, како домаће, тако и стране, и иновационе центре у Србији као Коподносиоце Пријаве, док год је њихово ангажовање оправдано развојним потребама Предлога Пројекта.

•          Конзорцијум не може имати више од 5 чланова.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма сарадње науке и привреде са пратећом документацијом, може се видети на сајту Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

Тел: +381 11 655 56 96

  E-mail: cgs@inovacionifond.rs