Skip to main content
Програм је активан

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Општина Стара Пазова

НАЗИВ ПРОГРАМА : Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица

ЦИЉНА ГРУПА : Микро, мала правна лица и предузетници

ТИП МЕРЕ : бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : мај 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ : До утрошка средстава а најкасније до 31.10.2021. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : Комисија одлучује по приспећу најмање 120 пријава.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 6.000.000,00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : 50.000,00 РСД линеарно

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Јачање конкурентности привредних субјеката и унапређење њиховог пословања.

НАМЕНА ПРОГРАМА : Средства се додељују за субвенционисање трошкова набавке: • нове опреме и/или машина; • половне опреме и/или машина; • делова машина или специјализованих алата; • репро-материјала и сировина.

УСЛОВИ : Право учешћа на Конкурсу имају привредни субјекти под следећим условима: 1) да имају седиште и обављају делатност на територији општине Стара Пазова; 2) да послују најмање годину дана у континуитету (без привремених прекида у обављању делатности) до момента објављивања Јавног позива; 3) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације; 4) да су измирили пореске обавезе; 5) да се против власника и/или одговорних лица у правном лицу не води кривични или истражни поступак; 6) потврда да привредном субјекту у последњих годину дана није изречена правоснажна мера забране обављања делатности издата након објављивања Јавног позива; 7) да су у већинском домаћем приватном власништву, односно да нису у групи повезаних лица у којој су и неки од чланова средња и велика правна лица; 8) да је сврха и намена инвестирања у опрему и репро-материјал у складу са делатношћу коју обавља привредни субјекат. Приоритет при додели бесповратних средстава имаће привредни субјекти који по први пут конкуришу за бесповратна средства. Право учешћа на Конкурсу немају привредни субјекти који су добили бесповратна средства по Конкурсу из 2019. године. Право учешћа на Конкурсу немају привредни субјекти који обављају делатности у следећим секторима:  примарна пољопривредна производња;  трговина/малопродаја и велепродаја/;  производња и продаја оружја и војне опреме;  организовање игара на срећу и сличних делатности;  производња челика и синтетичких влакана и вађења угља;  производња и промет било којих производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама сматрају забрањеним.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : www.starapazova.rs

КОНТАКТ :
Сузана Илић
suzana.ilic@starapazova.rs
064/802-12-30