Стари занати

Програм је АКТИВАН

Програм распореда и коришћења субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2021. години

Субвенција за пројекте за очување и развој традиционалних заната

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство трговине, туризма и телекомуникација

ЦИЉНА ГРУПА : Привредни субјекти – привредна друштва, задруге и предузетници који испуњавају прописане услове

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:   30.март 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  21. април. 2021. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 8.000.000. РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

У зависности од намене за коју се подноси пријава, привредни субјекти могу конкурисати за субвенцију у износу од 350.000 динара или до 250.000 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Субвенције намењене за очување развој традиционалних заната користе се за следеће намене:

  • за запошљавање лица код привредног субјекта који се бави традиционалним занатима, или
  • за промоцију производа и услуга традиционалних заната.

Средства утврђена овим програмом додељују се бесповратно и представљају de minimis државну помоћ. De minimis државна помоћ која се додељује у облику бесповратних новчаних средстава изражава се у бруто износу, тј. у износу пре одбитка пореза и других накнада.

УСЛОВИ:

Право на учешће у Конкурсу имају привредни субјекти, под условом да се налазе:

  • уписани у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), са активним статусом
  • у Евиденцији сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности (у даљем тексту: Евиденција), односно који имају сертификат министарства надлежног за послове привреде, издат у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Службени гласник РС”, бр. 21/05, 1/10 и 56/12).

УСЛОВИ:

Право на учешће у Конкурсу имају привредни субјекти, под условом да се налазе:

  • уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), са активним статусом
  • у Евиденцији сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности (у даљем тексту: Евиденција) која се води у Министарству привреде („Службени гласник РС“, број 56/12).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, биће видљива на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација

https://mtt.gov.rs/informacije/konkursi/

КОНТАКТ :

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Славица Ђурђевић

+381 11 264 49 44

slavica.djurdjevic@mtt.gov.rs

Ана Гемаљевић

+381 11 264 49 44

ana.gemaljevic@mtt.gov.rs