Skip to main content
Програм је активан

Кредит за развој туризма

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство трговине, туризма и телекомуникација

ЦИЉНА ГРУПА:

1) привредно друштво регистровано за обављање делатности у области туризма;

2) предузетник који је регистрован за обављање делатности у области туризма;

3) пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС”, број 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16, 67/2021 – др.закон и 114/2021).

ТИП МЕРЕ: Кредитна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  Јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 1. септембар 2022. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : До краја 2022. године

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 35.000.000,00 динара у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину  („Службени гласник РС”, брoj 110/21), као и средства из повраћаја раније одобрених кредита (репласман)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Минимални износ одобрених кредитних средстава за пољопривредна газдинства, предузетнике и микро правна лица је 500.000 динара, а за остала привредна друштва  је 2.000.000 динара. Максимални износ одобрених средстава зависи од оцене финансијског стања и кредитне способности подносиоца захтева, као и квалитета понуђених инструмената обезбеђења враћања кредитних средстава

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

1) унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, што подразумева:

(1) изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја,

(2) рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете,

(3) набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима,

(4) унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде,

(5) дизајн, припрему производње и производњу сувенира;

2) изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре;

3) усклађивање туристичких капацитета са законом којим се уређује област туризма и угоститељства.

УСЛОВИ:

Кредитна средства реализују се преко Фонда, са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз валутну клаузулу.

Рок отплате додељених кредитних средстава је до 72 месеца по истеку одложног рока који траје 12 месеци и рачуна се од дана првог повлачења кредитних средстава, осим за “green field“ инвестиције којима се финансира изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре, за које одложни рок траје 24 месеца и рачуна се од првог повлачења кредитних средстава.

Отплата кредитних средстава вршиће се у тромесечним ануитетима који доспевају 31. марта, 30. јуна, 30. септембра и 31. децембра у години.

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

  1. сопствена соло меница и хипотека на непокретности – грађевинском објекту, објекту у изградњи или грађевинском земљишту у приватној својини, у односу 1:1 на укупну вредност одобрених кредитних средстава, или
  2. сопствена меница са авалом пословне банке, или
  3. гаранција пословне банке.

Учешће кредитних средстава у пројекту не може бити веће од 50% укупне вредности пројекта. Кредитна средства се могу користити за финансирање основних  и трајних обртних средстава. Учешће трајних обртних средстава може износити до 20%  укупно одобрених кредитних средстава.

За правдање одобрених средстава могу се прихватити улагања која је инвеститор имао у периоду од шест месеци пре подношења захтева за одобрење кредитних средстава Министарству.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: https://mtt.gov.rs/

КОНТАКТ :

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Ивана Марковић

+381 11 3139697

ivana.markovic@mtt.gov.rs