Skip to main content
Програм је затворен

Краткорочни кредити

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ,  СРЕДЊИМ И ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за развој РС

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 7.000.000.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Aктиван програм

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Током целе године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана комплетирања документације

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Минималан износ кредита за све привредне субјекте износи 1.000.000,00 РСД, а максималан износ сваког појединачног кредита утврдиће се у скалду са износом банкарске гаранције, која представља обезбеђење тог кредита.

ТИП МЕРЕ: Краткорочни кредити за подстицање конкурентности и ликвидности домаће привреде биће одобравани привредним субјектима, укључујући и привредне субјекте који послују у неразвијеним и изразито неразвијеним подручјима, са роком отплате од три до дванаест месеци од дана коришћења, уз примену валутне клаузуле, по средњем курсу НБС. Каматна стопа је 2,5% на годишњем нивоу и обрачунава се уз примену валутне клаузуле.   

НАМЕНА ПРОГРАМА: Право на коришћење средстава Фонда имаће привредни субјекти разврстани као микро, мала, средња и велика правна лица, регистровани у релевантом регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан губитак и то:

– привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа

– привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%.

Као и предузетници који у последње две године нису пословали са губитком.

Средства по овом програму се могу користити за кредитирање свих привредних грана, осим за:

– Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;

– Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним

– Промет нафте и нафтних деривата.

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

  • Гаранција пословне банке,
  • уговорно јемство или приступање дугу од стране правног лица,
  • цесија потраживања од државних институција и предузећа,
  • јемство физичког лица или предузетника,
  • хипотека првог реда на непокретностима или земљишту у приватном

власништву и залога на постојећој опреми,

  • Јемством физичког лица, и хипотеком на пољопривредном и шумском земљишту може се обезбедити кредит или део кредита до максималног износа 1.000.000,00 динара,
  • Цесијом потраживања од државних институција и предузећа може се обезбедити кредит до максималног износа од 10.000.000,00 динара.

Сви кредити изнад горе поменутих износа морају да се обезбеде другим инструментима, укључујући и хипотеку на објектима, градском грађевинском земљишту и грађевинском земљишту, чија тржишна вредност обезбеђује повраћај кредита увећаног за припадајућу камату. Корисник кредита је обавезан да уз било који од наведених инструмената обезбеђења достави и сопствене менице са меничним овлашћењем.

УСЛОВИ:

  • Обавеза корисника кредита је да у периоду коришћења кредита не смањује број запослених радника.
  • Фонд прима искључиво комплетну документацију, чији се списак налази на сајту Фонда.
  • Износ враћеног кредита не може бити мањи од номиналног износа додељеног кредита.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и документација, могу се видети на сајту Фонда за развој:  https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/kratkorocni-krediti

КОНТАКТ:

Фонд за развој                                                          

Милан Радовановић, сарадник за пријем документације                                                                          

Tel:+381 11 2620-165                                                                      

Е-mail: milan.radovanovic@fondzarazvoj.rs