Skip to main content
Програм је активан

Кредити за трајна обртна средства

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЦИЉНА ГРУПА: Право на коришћење ових средстава имају предузетници регистровани у релевантном регистру на подручју Републике Србије, који у претходне две године нису пословали са губитком И привредни субјекти разврстани као микро,мала, средња и велика правна лица, регистровани у релевантом регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан губитак и то:

– привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа

– привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%.

ТИП МЕРЕ – Кредит за трајна обртна средства

Трајна обртна средства су средства потребна за финансирање текућих обавеза које   настају у редовним пословним активностима крајњег корисника кредита, а односе се   на набавку сировина и материјала, залиха, као и остале производне трошкове, потраживања од купаца, обавеза према добављачима.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Програм Фонда за развој РС није годишње ограничен, могуће је аплицирати током целе 2022. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Аплицирање по овом Програму је могуће током целе 2022. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  Време и рок одлучивања зависи од више фактора:комплетности документације, типа пројекта, врсте средстава обезбеђења…

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су опредељења годишњим финансијским планом Фонда.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС   Минималан износ кредита за предузетнике je 300.000,00 динара , док минималан износ кредита за привредна друштва износи 1.000.000,00 динара. Максимални износ по једном привредном субјекту код Фонда за развој, са свим његовим повезаним лицима (појам повезаних лица обухвата лица повезана на начин дефинисан Законом о банкама и Законом о привредним друштвима, кумулативно), у току календарске године, може бити до 250.000.000,00 РСД, уколико средство обезбеђења није првокласна банкарска гаранција. Минимални број запослених радника за поменути максимални износ је 50 радника. Уколико је средство обезбеђења првокласна банкарска гаранција, износ сваког појединачног кредита утврдиће се у скалду са износом банкарске гаранције, која представља обезбеђење тог кредита.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Средства по овом Програму могу се користити за кредитирање свих привредних грана осим за:

– Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;

– Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;

– Промет нафте и нафтних деривата.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

  • подстицање пословања предузетника и правних лица у Републици Србији
  • подстицање запошљавања;
  • подстицање производње;
  • подстицање одрживог и свеобухватног развоја.

УСЛОВИ:

Кредитна средства ће се одобравати под следећим условима:

– каматна стопа је 1,0% на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле,

– рок отплате је до 4 година у оквиру којег је грејс период до 6 месеци, за трајна обртна средстава – месечна/тромесечна отплата кредита.

– У грејс периоду интеркаларна камата се обрачунава тромесечно уназад и приписује главном дугу

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

– гаранција или авалиране менице пословне банке:  и/или

– меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта; и/или

– хипотека првог реда на непокретностима- у односу на тржишну вредност хипотековане непокретности, зависно од врсте те непокретности, висина одобреног кредита може износити:

до 70% тржишне вредности стамбеног простора (станови и породичне куће); до 60% тржишне вредности пословних зграда и пословног простора (канцеларије, управне зграде, угоститељски и трговачки објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);

до 50% тржишне вредности производних и индустријских објеката, (хала, магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних објеката и сл.);

до 50% тржишне вредности грађевинског земљишта; и/или

до 30% тржишне вредности пољопривредног земљишта уколико је корисник кредита регистровано пољопривредно газдинство.

-залога на производној опреми и другим покретним стварима у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 50% тржишне вредности нове опреме и до 30% тржишне вредности опреме старије од две године; и

– меница и менично овлашћење предузетника

Уколико је корисник кредита привредни субјект из недовољно развијене јединице локалне самоуправе (уколико на наведеној територи има седиште или на истој обавља пословање) тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита мора да буде 1:1. Доказ да привредни субјекат обавља пословање на територији недовољно развијене јединице локалне самоуправе је регистровано постојање седишта или огранка и то најмање годину дана пре подношења захтева за кредит.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-trajna-i-obrtna-sredstva

КОНТАКТ:    https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/kontakt