Skip to main content
Програм је затворен

Кредити за одржавање текуће ликвидности

КРЕДИТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ,  СРЕДЊИМ И ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за развој РС

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 7.000.000.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Aктиван програм

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Током целе године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана комплетирања документације

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Минималан износ кредита за привредна друштва износи 1.000.000,00 динара, а за предузетнике 300.000,00 динара. Максимални износ по једном  привредном субјекту код Фонда за развој, са свим његовим повезаним лицима (појам повезаних лица обухвата лица повезана на начин дефинисан Законом о банкама и Законом о привредним друштвима, кумулативно), у току календарске године, може бити до 250.000.000,00 РСД, уколико средство обезбеђења није првокласна банкарска гаранција. Минимални број запослених радника за поменути максимални износ је 50 радника. Уколико је средство обезбеђења првокласна банкарска гаранција  износ сваког појединачног кредита утврдиће се  у складу са износом банкарске гаранције која представља обезбеђење тог кредита.

ТИП МЕРЕ: Кредити за одржавање текуће ликвидности ће се одобравати привредним субјектима, укључујући и привредне субјекте који послују у неразвијеним и изразито неразвијеним подручјима, са роком отплате до 18 месеци у оквиру кога може бити предвиђен грејс период до три месеца, уз примену валутне клаузуле, по средњем курсу НБС. Каматна стопа је 2,5% на годишњем нивоу и обрачунава се уз примену валутне клаузуле. У грејс периоду интеркаларна камата се обрачунава месечно/тромесечно уназад и приписује главном дугу.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Право на коришћење средстава Фонда имаће привредни субјекти разврстани као микро, мала, средња и велика правна лица, регистровани у релевантом регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан губитак и то:

– привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа

– привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%.

-предузетници који у последње две године нису пословали са губитком.

Средства по овом програму се могу користити за кредитирање свих привредних грана, осим за:

– Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;

– Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним

– Промет нафте и нафтних деривата.

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

гаранција пословне банке,

уговорно јемство или приступање дугу од стране правног лица,

цесија потраживања од државних институција и предузећа,

јемство физичког лица или предузетника,

хипотека првог реда на непокретностима или земљишту у приватном власништву и залога на постојећој опреми.

Јемством физичког лица, и хипотеком на пољопривредном и шумском земљишту може се обезбедити кредит или део кредита до максималног износа од 1.000.000,00 динара. Цесијом потраживања од државних институција и предузећа може се обезбедити кредит до максималног износа од 10.000.000,00 динара. Сви кредити изнад горе поменутих износа морају да се обезбеде другим инструментима, укључујући и хипотеку на објектима, градском грађевинском земљишту и грађевинском земљишту, чија тржишна вредност обезбеђује повраћај кредита увећаног за припадајућу камату.

Корисник је обавезан да уз било који од наведених инструмената обезбеђења достави и сопствене менице.

Висина кредита/гаранције и рок одређују се у односу на бонитет привредног субјекта и инструменте обезбеђења.

УСЛОВИ:

  • Обавеза корисника кредита је да у периоду коришћења кредита не смањује број запослених радника.
  • Фонд прима искључиво комплетну документацију, чији се списак налази на сајту Фонда.
  • Износ враћеног кредита не може бити мањи од номиналног износа додељеног кредита.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и документација, могу се видети на сајту Фонда за развој:  https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-odrzavanje-tekuce-likvidnosti

 

КОНТАКТ:

Фонд за развој                                                          

Милан Радовановић, сарадник за пријем документације                                                                          

Tel:+381 11 2620-165                                                                       

Е-mail: milan.radovanovic@fondzarazvoj.rs