Skip to main content
Програм је затворен

Бесповратна средстава привредницима из Војводине за допринос и развоју социјалне економије

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је јавни конкурс за подршку развоју социјалне економије на територији Војводине, који кроз финансијску подршку запошљавају лица ради савладавања социјалних, материјалних, животних тешкоћа, као и оних који послују ради остварења социјалне, економске и радне укљученоси, као и задовољавања других срдоних потреба припадника друштвено угрожених група или ради задовољења општих интереса унутар локалне заједнице.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос и развоју социјалне економије Аутономне покрајине Војводине у 2022. години

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ЦИЉНА ГРУПА :Циљ Јавног конкурса је подршка развоју социјалне економије на територији АПВ, који кроз финансијску подршку запошљавају лица ради савладавања социјалних, материјалних, животних тешкоћа, као и оних који послују ради остварења социјалне, економске и радне укљученоси, као и задовољавања других срдоних потреба припадника друштвено угрожених група или ради задовољења општих интереса унутар локалне заједнице.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  10.новембар 2022.године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Рок за подношење пријава је до 25.новембра 2022.године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:

По истеку рока за подношење пријава на Јавни Конкурс, Комисија прегледа све приспеле пријаве и поднету документацију ради провере испуњености услова.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 12. правилника и сачињава листу вредновања и рангирања пријављених учесника.

Одлука ће бити објављна на интернет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 5.500.000,00 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Бесповратна средства одобравају се у висини до 80% од фактурне вредности без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке, као и без исказаних трошкова услуга инсталације, обуке за коришћење и сл.

Износ одобрених средстава за рефундацију трошкова машина/опреме  уз услов из предходног става може бити од 250.000,00 до 500.000,00 динара

Износ одобрених средстава може бити и мањи од зноса тражених средстава.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства се одобравају по принципу рефундације за набавку основних средства (машина/опрема) која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 16. марта 2020. године до дана закључења Јавног Конкурса.

 Под набавком машина/опреме подразумева се и производна линија коју чине више функционално недељивих машина или скуп више самосталних машина које заједно чине јединствен производни процес.

Машине и опрема морају бити нови и намењени за професионалну употребу.

УСЛОВИ:

Учесник Јавног конкурса подноси пријаву под следећим условима:

 ОПШТИ УСЛОВИ:

1) да је уписан у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР), са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, извојено место )на територији Аутономне покрајине Војводине , најкасније 15. новембра 2021. године и има активан статус;

 2) да није остварио нето губитак у 2021. години;

3) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

 4) да у текућој и у претходне две фискалне године (период 2020-2022. година) није примио de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

 5) да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

(А) да има дозволу за рад и статус предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;

(Б) да остварену добит, односно вишак прихода над расходима, коју остварују обављањем делатности улажу у унапређење и остваривање постављених социјалних циљева, у складу са законом;

(В) да остварену добит улаже у интеграцију друштвено осетљивих група, заштиту животне средине, рурални развој, образовање, културу, социјалне иновације и друге области од ширег друштвеног интереса.

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (набавка машина/опреме).

 Пријава се може поднети за рефундацију средстава:

 – за набавку максимално 3 (три) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише 2 (два) различита добављача/продавца.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

http://www-spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви / Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АПВ у 2022.години

КОНТАКТ : Додатне информације могу се добити у Секретаријату путем телефона    0800/021-027 и 021/487-4861 сваког радног дана од 10 до 14 часова.