Skip to main content
Програм је затворен

Бесповратна средства у оквиру креативне економије

JAВНИ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА
СУБВЕЦНИОНИСАЊЕ ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И
УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ
ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 17.000.000,00 РСД
бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта
2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ
МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:
Бесповратна
средства се одобравају у висини до 90% од фактурне (куповне) вредности без
ПДВ-a и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и
сл. Износ одобрених средстава може бити најмање 50.000,00 РСД, док је највиши
износ 500.000,00 РСД.

ТИП МЕРЕ: Циљ доделе бесповратних средстава јe подршка
привредним субјектима који делатност обављају у оквиру креативне економије, као
битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини. Под
креативном економијом се подразумевају делатности које потичу од индивидуалне
креативности, вештине и талента и које су усмерене на стварање добити на
тржишту и отварање нових радних места кроз комерцијалну експлоатацију производа
креативне економије и интелектуалне својине.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства се одобравају по принципу рефундације, а
намењена су за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или
софтвера или репроматеријала или услуга у и то: (а)       која су купљена, испоручена и исплаћена
(кумулативно) у целости у периоду од 12. априла 2020. године до 18.фебруара
2020. године; (б)    која ће бити купљена, испоручена и исплаћена
(кумулативно) у целости најкасније у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о
додели бесповратних средстава корисницима. За машину или опрему или софтвер
којa су у наведеном року у потпуности исплаћени, али из објективних разлога
нису испоручени, постоји могућност анексирања уговора о додели бесповратних
средстава.

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

1.         да
је позитивно пословао у 2018. години (исказао нето добитак);

2.         да
је у 2019. години остварио најмање исте или веће приходе у односу на 2018.
годину;

3.         да
је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

4.         да
у текућој и у претходне две фискалне године (период 2018-2020. година) није
примио de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима
прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

5.         да
за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства
која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из
других извора финансирања.

Учесник на Јавном конкурсу може
поднети само једну пријаву за две намене (набавка машина или набавка опреме или
набавка софтвера и набавка репроматеријала или набавка услуге).

Пријава се може поднети за
рефундацију издатака:

–           трошкова
набавке за максимално 5 (пет) комада машина или опреме (истих или различитих) и
то од највише 3 (три) различита добављача/продаваца, када је у питању
јединствени производни процес;

–           трошкова
набавке до 5 (пет) софтвера, односно софтверских лиценци за коришћење на једном
или више рачунара од највише 3 (три) различита добављача/продаваца;

–           трошкова
набавке до 3 (три) различита репроматеријала или услуге и то од 2 (два)
добављача/продавца/пружалаца.

ВИШЕ
ИНФОРМАЦИЈА:

Пријаве  на Јавни конкурс се подносе искључиво на
конкурсним обрасцима који се могу преузети са интернет презентације
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом
достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду
и туризам, Михајла пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом или лично предајом  на писарници покрајинских органа управе (на
наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити
сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за
привреду и туризам

Милана Будимчић

Тел: +381 21 487 4861

Е-mail: milana.budimcic@vojvodina.gov.rs