Skip to main content
Програм је затворен

Бесповратна средства за женско предузетништво

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА
, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ
ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛ
УГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА
ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ
ЈЕ НАМЕЊЕМ ПРЕДУЗЕТНИЦАМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 22.851.500,00 РСД
бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта
2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ
МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:
Бесповратна
средства се одобравају у висини до 90% од фактурне (куповне) вредности без
ПДВ-a и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и
сл. Износ одобрених средстава може бити најмање 50.000,00 РСД, док је највиши
износ 400.000,00 РСД.

ТИП МЕРЕ: Циљ доделе бесповратних средстава је подршка
женском предузетништву као битном сегменту развоја укупне привреде и
пердузетништва у АП Војводини. Под женским предузетништвом подразумева се
предузетница или привредно друштво чији је власник жена са најмање 51%удела у
истом и у којем је жена одговорно лице за пословање и управљање (директор).

 НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства се одобравају по принципу рефундације, а
намењена су за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или рачунарске
опреме или софтвера или услуге у 2020. години и то:

(а)        која су купљена, испоручена и исплаћена
(кумулативно) у целости у периоду од 13. априла 2020. године до 18.фебруара
2020. године

 (б)      која
ће бити купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости најкасније у
року од 30 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава
корисницима. За машину или опрему или софтвер којa су у наведеном року у
потпуности исплаћени, али из објективних разлога нису испоручени, постоји
могућност анексирања уговора о додели бесповратних средстава

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под
следећим условима:

1.Да  у привредном
друштву жена има најмање 51% власништва и да је у ситом одговорно лице
(кумулативно) или да је жена предузетница која лично управља пословањем
(кумулативно);

2.да је позитивно пословао у 2018. години
(исказао нето добитак);

3.да је у 2019. години остварио најмање исте или
веће приходе у односу на 2018. годину;

4.да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

5.да у текућој и у претходне две фискалне године
(период 2018-2020. година) није примио de minimis државну помоћ чија би висина
заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

6.да за исте намене у претходној или текућој
години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по
неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања;

7.да за исте намене у претходној години није
примио бесповратна која потичу из Јавног конкурса за доделу бсповратних
средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина,
опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и
дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у
2019. години.

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само
једну пријаву за једну намену.

Пријава се може поднети за рефундацију издатака:

-трошкова
набавке за максимално 5 (пет) комада машина или опреме (истих или различитих) и
то од највише 3 (три) различита добављача/продаваца, када је у питању
јединствени производни процес;

-трошкова
набавке до 1 (једног) софтвера, односно софтверских лиценци за коришћење на
једном или више рачунара од највише једног добављача/продаваца;

-за набавку 1 (једне) услуге дигитализадије од
једног добављача/продавца.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Пријаве  на Јавни конкурс се подносе искључиво на
конкурсним обрасцима који се могу преузети са интернет презентације
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом
достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду
и туризам, Михајла пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом или лично предајом  на писарници покрајинских органа управе (на
наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити
сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за
привреду и туризам

Дарија Шајин

Тел: +381 21 487 4306

Е-mail: darija.sajin@vojvodina.gov.rs