Skip to main content
Програм је затворен

Бесповратна средства за дегустациону промоцију

JАВНИ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЕР
ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2020.
ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ
ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ

ПРОГРАМ
ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 14.000.000,00 РСД
бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта
2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 20 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ
МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:
Бесповратна
средства се одобравају у висини до 50%  прихватљивих
трошкова, без ПДВ-a и то за: 1.            Подизања
нивоа квалитета и капацитета објеката  за
дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине  најмање од 500.000,00 динара до највише
2.000.000,00 динара; 2. Опремање простора 
за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа,
комисионо и комерцијално излагање производа, у продајном објекту или на
продајном месту  – најмање од 200.000,00
динара до највише 1.000.000,00  динара. У
случају када Подносилац пријаве аплицира за две намене средстава износ
средстава према намени (кумулативно) може 
да износи до највише 3.000.000,00 
динара.

ТИП МЕРЕ: Циљ Јавног конкурса за доделу бесповратних
средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој
туристичког потенцијала АП Војводине, у 2020. години -подизање квалитета
објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП
Војводине- (у даљем тексту: Конкурс) је унапређење туристичке понуде АП Војводине.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Износ средстава према намени утврђује се у висини  до 50% 
прихватљивих трошкова. Средства се одобравају по принципу рефундације
или субвенције, а намењена су за субвенционисање издатака за подизања нивоа
квалитета и капацитета објеката  за
дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине и
опремање простора  за дегустациону
промоцију и промоцију традиционалних производа, комисионо и комерцијално
излагање производа, у продајном објекту или на продајном месту и то: Средства
опредељена за намене из тачке 1. и 2. могу бити додељена за све пројекте који
се реализују у периоду од 01.12.2019. до 30.11.2020. године.

УСЛОВИ:

ОПШТИ УСЛОВИ:

-да је регистрован у Агенцији за
привредне регистре до 31.12.2018;

-Да је уписан у винарски и
виноградарски регистар (за привредне 
субјекте-произвођаче вина) /регистар произвођача јаких алкохолних пића
(за привредне субјекте произвођаче јаких алкохолних пића);

-да је измирио доспеле обавезе
јавних прихода;

-да над њим није покренут стечајни
поступак и поступак ликвидације;

-да није у групи повезаних лица у
којој су неки од чланова велика правна лица;

-да није користио средства по  другом основу за исту намену;

-да нема  неиспуњених 
уговорних обавеза према Секретаријату;

-да није у тешкоћама, а према
дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о   правилима за доделу државне помоћи;

-да је позитивно пословао (остварио
нето добитак у пословању) у 2018. години и да је у 2019. години остварио  најмање исти 
или већи приход у односу на 2018. годину;

-да подносилац пријаве и добављач
опреме, односно извршилац услуге не представљају повезана лица у складу са
законом;

-да у било ком периоду у току три
узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели
бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би
висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00
динара;

-да Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву;

-да уговор о закупу/подзакупу траје
најмање 24 месеца почев од дана расписивања Конкурса уколико подносилац пријаве
није и власник објекта;

–           да
испуњава минимално техничке услове, у складу са законом;

–           уговоре
о промоцији, пласману производа, комисиону или комерцијаном излагању са најмање
10 произвођача или са најмање једним 
удружењем  произвођача хране или
пића са територије АП Војводине.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

-да је издат акт надлежног органа
који одређује правила градње за одређену локацију или за извођење грађевинских
радова или да је поднет захтев надлежном органу за издавање акта који одређује
правила градње за одређену локацију или за извођење грађевинских радова   (за тачку 1. Намене средстава);

-Да у самосталном објекту за дегустациону
промоцију и промоцију традиционалних производа, или делу простора постојећег
објекта односно у непосредној близини има обезбеђен простор за паркирање
најмање 5 путничких возила, односно једног аутобуса;

– Да у објекту за дегустациону
промоцију и промоцију традиционалних производа поседују капацитет за најмање 50
посетилица;

-Да у самосталном објекту за
дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа, или делу простора
постојећег објекта за дегустациону промоцију поседују кухињу  за припремање и услуживање топлих и хладних
јела, пића и напитака;

-Да у уређеном простору на  отвореном поседује: одговарајуће посуде за
доставу хране и пића, погодне за превоз и чување хране и пића; мобилни фрижидер
или мини-хладњачу погодну за превоз и чување хране и пића; корпе или контејнере
за одлагање смећа; један спољни тоалет (мобилни, монтажни или чврсто грађен)
или уговором омогућена-дефинисана употреба санитарног чвора у објекту у
близини; цистерну  или одговарајући
резервоар са техничком водом за најмање 50 посетилаца.

ВИШЕ
ИНФОРМАЦИЈА:

Пријаве  на Јавни конкурс се подносе искључиво на
конкурсним обрасцима који се могу преузети са интернет презентације
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом
достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду
и туризам, Михајла пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом или лично предајом  на писарници покрајинских органа управе (на
наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити
сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за
привреду и туризам

Милош Дробњак

Тел: +381 21 487 4172

Е-mail: milos.drobnjak@vojvodina.gov.rs