Skip to main content
Програм је затворен

Бесповратна средства за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
МИКР
O И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА
ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
СА СЕДИШТЕМ ИЛИ РЕГИСТРОВАНИМ ОГРАНКОМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ, КОЈИ СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР АПР НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2018.
ГОДИНЕ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 48.000.000,00 РСД
бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта
2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Одлуку о додели бесповратних средстава доноси
Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог Комисије за спровођење
Јавног конкурса. Одлука ће бити објављена на интернет презентацији
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ
МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:
Висина
одобрених средстава утврђује се на основу достављеног рачуна-отпремнице или
уговора-отпремнице са добављачем/продавцем и извода рачуна из банке о плаћању
истог.

Рефундирани
износ средства одобрава се према врсти основног средства:

•          Машине/опрема – средства се одобравају
у висини од најмање 300.000,00 динара до највише 2.000.000,00 динара, односно
до 50% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке,
с тим да минимална вредност једне машине или појединачног комада опреме не може
бити мања од 70.000,00 дин без ПДВ;

•          Софтвер – средства се одобравају у
висини од најмање 100.000,00 динара до највише 500.000,00 динара, односно до
50% од фактурне (куповне) вредности, без ПДВ и без зависних трошкова набавке,
услуга инсталације и обуке за коришћење;

•          Нематеријална имовина – средства се
одобравају у висини од најмање 50.000,00 динара до највише 300.000,00 динара,
односно до 50% уговорене цене за стицање нематеријалне имовине без ПДВ и других
издатака.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства додељују се ради повећања
укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем
инвестирања у средства за рад и производњу. Јавни конкурс за доделу
бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за
субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или
за стицање нематеријалне имовине у 2020. години представља основ за добијање de
minimis државне помоћи.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства се одобравају по принципу рефундације, а
намењена су за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме или софтвера
или за стицање нематеријалне имовине (основнa средствa) и то која су купљена,
испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 12.4.2019. године
до 18.2.2020. године.Основна средства треба да буду у складу са стварном
делатношћу привредног субјекта. Машине, опрема и софтвер морају бити нови и
намењени за професионалну производну употребу.Изузетнo, на предлoг Кoмисије за
спровођење Јавног конкурса, мoже се oдoбрити субвенциoнисање издатака за
набавку половне машине или опреме, не старије од 5 година, уз услoв да
подносилац пријаве достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног
судског вештака.

УСЛОВИ:

Право
да конкуришу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или
регистрованим огранаком на територији Аутономне покрајине Војводине, који су у
регистар Агенције за привредне регистре (АПР) уписани најкасније до 31.
децембра 2018. године (имају активан статус), с тим да су привредна друштва
према финансијским извештајима за 2018. годину разврстана на микро и мала
правна лица.

Пријаву
на Јавни конкурс нема право да поднесе привредни субјект:

–           који је у групи повезаних лица у
којој су неки од чланова велика правна лица;

–           над којим је покренут стечајни
поступак и поступак ликвидације;

–           који је у тешкоћама;

–           уколико је предмет пријаве (основно
средство) купљен/набаљен: од физичког лица (осим ако је продавац предузетник)
или од повезаних лица или друштава.

Учесник на Јавном конкурсу подноси
пријаву под следећим условима:

1)         да
је позитивно пословао у 2018. години (исказао нето добитак);

2)         да
је у 2019. години остварио најмање исте или веће приходе у односу на 2018.
годину;

3)         да
је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

4)         да
у текућој и у претходне две фискалне године (период 2018-2020) није примио de
minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила
износ од 23.000.000,00 динара;

5)         да
за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства
која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из
других извора финансирања;

Учесник на Јавном конкурсу може
поднети само једну пријаву за једну намену (набавка машина/опреме или набавка
софтвера или стицање нематеријалне имовине).

Пријава се може поднети за
рефундацију издатака:

–           за
набавку максимално 5 (пет) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од
највише 2 (два) различита добављача/продаваца;

–           за
набавку 1 (једног) софтвера (софтверске лиценце) са највише 10 копија (од којих
се свака користи само на по једном рачунару), од једног добављача/продавца;

–           за
стицање нематеријалне имовине од једног добављача/продавца.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Текст
Јавног конкурса, образац пријаве, припадајуће изјаве и Правилник, могу се
преузети са интернет презентације: www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси /
Јавни позиви

Пријава
на Јавни конкурс (попуњен и потписан образац пријаве са припадајућом
документацијом) доставља се у затвореној коверти на адресу: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад,
са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ
ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ“,
поштом или лично предајом писарници покрајинских органа управе (на наведену
адресу) у времену од 900 до 1400 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити
сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за
привреду и туризам

Весна Каменаревић

Тел: +381 21 487 4072

Е-mail: vesna.kamenarevic@vojvodina.gov.rs