Skip to main content
Програм је затворен

Бесповратна средства за набавку репроматеријала

JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА
ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2020. ГОДИНИ  

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И
МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 57.000.000,00 РСД
бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта
2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ
МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:
Бесповратна
средства се одобравају у висини до 50% од фактурне (куповне) вредности без
ПДВ-a и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и
сл. Износ одобрених средстава може бити најмање 150.000,00 РСД, док је највиши
износ 1.500.000,00 РСД.

ТИП МЕРЕ: Циљ доделе бесповратних средстава јe подршка
привредним субјектима и повећању укупног привредног раста и развоја
предузетништва у АП Војводини путем олакшавања започињања нових производних
циклуса и стимулисање стварања нове додатне материјалне вредности намењене
тржишту

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства се одобравају по принципу рефундације, а
намењена су за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала који је
купљен, испоручен и исплаћен у целости, након 12.04.2019. године до расписивања
Јавног конкурса.

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под
следећим условима:

да је позитивно пословао у 2018. години (исказао
нето добитак);

да је у 2019. години остварио најмање исте или
веће приходе у односу на 2018. годину;

да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

да у текућој и у претходне две фискалне године
(период 2018-2020. година) није примио de minimis државну помоћ чија би висина
заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

да је према евиденцији Централног регистра
обавезног социјалног осигурања, обвезник има најмање 3 запослена лица на
неодређено време са датумом у периоду трајања Јавног конкурса.

да за исте намене у претходној или текућој години
није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком
другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само
једну пријаву за рефундацију издатака за набавку максимално три различита
репроматеријала и то од највише два различита добављача.

ВИШЕ
ИНФОРМАЦИЈА:

Пријаве  на
Јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу
преузети са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са
припадајућом документацијом достављају у затвореној коверти на адресу:
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Михајла пупина 16, 21000 Нови
Сад, поштом или лично предајом  на
писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 9:00 до
14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити
сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за
привреду и туризам

Светозар Буквић

Тел: +381 21 487 4720

Е-mail: svetozar.bukvic@vojvodina.gov.rs