Skip to main content
Програм је затворен

Бесповратна средства за рачунарску опрему или за набавку услуге дигитализације у процесу производње

JAВНИ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА
НАБАВКУ УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА
ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ БР.
144-401-7089/2019-02

ПРОГРАМ
ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
СА СЕДИШТЕМ ИЛИ РЕГИСТРОВАНИМ ОГРАНКОМ НА
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, КОЈИ СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР АПР
НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Укупно 18.000.000,00 РСД
бесповратних средстава, а од тога 15.000.000,00 РСД за капиталне субвенције и
3.000.000,00 РСД за текуће субвенције

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  од 18. фебруара до 9. марта 2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Одлуку о додели бесповратних средстава доноси
Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог Комисије за спровођење Јавног
конкурса.Одлука се објављује на интернет презентацији
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ
МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:
Висина одобрених
средстава утврђује се: (1)       за
рачунарску опрему или за набавку услуге дигитализације која су купљена,
испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 12.4.2019. до
18.2.2020. године – на основу достављеног рачуна-отпремнице или
уговора-отпремнице са добављачем/продавцем и извода рачуна из банке о плаћању
истог, или  (2)  за рачунарску опрему или за набавку услуге дигитализације која ће
бити купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости најкасније у року
од 30 дана од дана доношења Одлуке – на основу приложеног предрачуна или понуде
или (пред)уговора са добављачем/продавцем. Бесповратна средства се одобравају у
висини до 90% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-a и без зависних трошкова
набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл. Износ одобрених
средстава, уз услов из претходног става, може бити најмање 50.000,00 динара,
док се највиши износ утврђује сходно предмету набавке и то:

•          преносиви или десктоп или таблет
рачунар – до највише 120.000,00 динара;

•          услуга дигитализације – до највише
150.000,00 динара.

Износ
одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

ТИП МЕРЕ: Бесповратнa средстава се додељују са циљем
повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем
инвестирања у средства за рад, производњу и пласмана производа на тржиште кроз
јачање пословне инфраструктуре привредних субјеката намењених оптимизацији
пословног процеса, приступа електронском тржишту и самопромоције (маркетинга)
путем интернет презентација и социјалних мрежа.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства се одобравају по принципу рефундације, а
намењена су за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за
набавку услуге дигитализације у 2020. години и то: (а)         која су купљена, испоручена и исплаћена
(кумулативно) у целости у периоду од 12.4.2019. до 18.2.2020. године, или (б)    која ће бити купљена, испоручена и исплаћена
(кумулативно) у целости најкасније у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о
додели бесповратних средстава корисницима. Под набавком
рачунарске опреме подразумева се набавка рачунарске опреме са периферним
уређајима (штампач, скенер, итд.), односно преносивог или десктоп или таблет
рачунара искључиво за потребе дигитализације пословања и производње.

Под
услугом дигитализације се подразумева израда веб сајта, односно интернет
презентације привредног субјекта и промоције путем друштвених мрежа.Рачунарска
опрема мора бити нова и намењена за професионалну употребу.

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

1)         да
је позитивно пословао у 2018. години (исказао нето добитак);

2)         да
је у 2019. години остварио најмање исте или веће приходе у односу на 2018.
годину;

3)         да
је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

4)         да
у текућој и у претходне две фискалне године (период 2018-2020) није примио de
minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила
износ од 23.000.000,00 динара;

5)         да
за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства
која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из
других извора финансирања;

Учесник на Јавном конкурсу може
поднети само једну пријаву за једну намену (набавка рачунарске опреме или
набавка услуге дигитализације).

Пријава се може поднети за
рефундацију издатака:

–           за
набавку највише 3 (три) преносива, десктоп или таблет рачунара од једног
добављача/продавца;

–           за
набавку 1 (једне) услуге дигитализације од једног добављача/продавца.

ВИШЕ
ИНФОРМАЦИЈА:

Текст
Јавног конкурса, образац пријаве, припадајуће изјаве и Правилник, могу се
преузети са интернет презентације: www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси /
Јавни позиви

Пријава
на Јавни конкурс (попуњен и потписан образац пријаве са припадајућом
документацијом) доставља се у затвореној коверти на адресу: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад,
са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
ИЛИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА
ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ“ поштом или лично предајом писарници покрајинских
органа управе (на наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити
сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за
привреду и туризам

Мирјана Михајловић

Тел: +381 21 487 4248

Е-mail: mirjana.mihajlovic@vojvodina.gov.rs