Skip to main content
Програм је затворен

Бесповратна средства за технолошко осавремењавање угоститељских објеката

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ
ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ – ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ
ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА ПРОЦЕСА

ПРОГРАМ
ЈЕ НАМЕЊЕМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 7.000.000,00 РСД
бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта
2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 20 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ
МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:
Минималан
износ: 200.000,00 РСД, а максималан износ: 500.000,00 РСД

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства

 НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства су намењена за пројекте:

-Технолошког
осавремењавања угоститељских објеката и објеката за дегустациону промоцију  и промоцију традиционалних производа кроз
субвенционисање:

  -набавке машина и опреме које својим
технолошким карактеристикама и начином употребе служе припреми, чувању,
послуживању хране и напитака или пружању услуга на иновативан начин, које  подижу квалитет понуде у односу на просечну
понуду тржишта.

Средства
опредељена за ове намене могу бити додељена за све пројекте који се реализују у
периоду од 01.12.2019. године до 24.04.2020. године.

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под
следећим условима :

1)         да
је регистрован у Агенцији за привредне регистре и има седиште, односно
регистрован огранак на територији АП Војводине до 31.12.2018. године;

2)         да
машине и опрему из члана 4. Правилника користи за угоститељску  делатност или за дегустациону промоцију и
промоцију традиционалних производа;

3)         да
је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

4)        
да над њим није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације;

5)        
да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

6)        
да није користио средства по  другом
основу за исту намену;

7)        
да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секретаријату;

8)        
да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у
складу са Уредбом о   правилима за доделу
државне помоћи;

9)         да
је позитивно пословао (остварио нето добитак у пословању) у 2018. години и да
је у 2019. години остварио  најмање
исти  или већи приход у односу на 2018.
годину;

10)      
да подносилац пријаве и добављач опреме, односно извршилац услуге не
представљају повезана лица у складу 
са  законом;

11)       да
у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном
доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de
minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила
износ од 23.000.000,00 динара;

12)       да
Република Србија, аутономна покрајина 
или јединица локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву;

13)       да
уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца почев од дана расписивања
Конкурса уколико подносилац пријаве није и власник објекта.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Пријаве  на Јавни конкурс се подносе искључиво на
конкурсним обрасцима који се могу преузети са интернет презентације
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају
у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам,
Михајла пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом или лично предајом  на писарници покрајинских органа управе (на
наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити
сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за
привреду и туризам

Вања Жарковић

Тел: +381 21 487 4669

Е-mail: vanja.zarkovic@vojvodina.gov.rs