Skip to main content
Програм је затворен

Бесповратна средства за угоститељске објекте намењена набавци машина и опреме и увођењу технолошких иновација

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ
ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И
УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА  

ПРОГРАМ
ЈЕ НАМЕЊЕМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 30.000.000,00 РСД
бесповратних средстава

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 18. фебруар  2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 18. фебруара 2020. године до 9. марта
2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 20 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ
МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:
1.Подизање
квалитета услуга угоститељских објеката – набавке машина и опреме за
угоститељску делатност – најмање од 50.000,00 динара до највише 500.000,00
динара

2. Унапређења
иновативности привредних субјеката у обављању угоститељске и туристичке
делатности – увођења технолошких иновација у промоцији и пословању
угоститељских објеката-  најмање од
100.000,00 динара до највише 200.000,00 динара

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства

 НАМЕНА ПРОГРАМА: Средства су намењена за пројекте:

1.         Подизања квалитета услуга угоститељских
објеката кроз субвенционисање:


набавке машина и опреме за угоститељску делатност.

2.         Унапређења иновативности привредних
субјеката у обављању угоститељске и туристичке делатности кроз субвенционисање:


увођења технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката.

Средства
опредељена за ове намене могу бити додељена за све пројекте који се реализују у
периоду од 01.12.2019. године до 24.04.2020. године;

УСЛОВИ:

Учесник
на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

1)         да је регистрован у Агенцији за
привредне регистре и има седиште, односно регистрован огранак на територији АП
Војводине;

2)         да обавља угоститељску делатност као
претежну делатност или има регистрован огранак за обављање угоститељске
делатности;

3)         да је измирио доспеле обавезе јавних
прихода;

4)         да над њим није покренут стечајни
поступак и поступак ликвидације;

5)         да није у групи повезаних лица у којој
су неки од чланова велика правна лица;

6)         да није користио средства по  другом основу за исту намену;

7)         да нема  неиспуњених 
уговорних обавеза према Секретаријату;

8)         да није у тешкоћама, а према
дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о   правилима за доделу државне помоћи;

9)         да је позитивно пословао (остварио нето
добитак у пословању);

10)       да подносилац пријаве и добављач опреме,
односно извршилац услуге не представљају повезана лица у складу  са 
законом;

11)       да у било ком периоду у току три
узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели
бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би
висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00
динара;

12)       да Република Србија, аутономна
покрајина  или јединица локалне
самоуправе нема већинско учешће у власништву;

13)       да уговор о закупу/подзакупу траје
најмање 24 месеца почев од дана расписивања Конкурса уколико подносилац пријаве
није и власник објекта;

14)       да
је прибавио процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака (за
тачку 1. Намене средстава, уколико је предмет пријаве набавка  половне машине или опреме која није старија
од 5 година).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Пријаве  на Јавни конкурс се подносе искључиво на
конкурсним обрасцима који се могу преузети са интернет презентације
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом
достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду
и туризам, Михајла пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом или лично предајом  на писарници покрајинских органа управе (на
наведену адресу) у времену од 9:00 до 14:00 часова.

КОНТАКТ:

Додатне информације се могу добити
сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова:

Покрајински секретаријат за
привреду и туризам

Вања Жарковић

Тел: +381 21 487 4669

Е-mail: vanja.zarkovic@vojvodina.gov.rs