Skip to main content
Програм је затворен

Бесповратна средства за уметничке и старе занате

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ЦИЉНА ГРУПА: Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и    предузетници чија је делатност стари и уметнички занати, односно послови домаће радиности, са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (АПР) најкасније до 30. децембра 2021. године (имају активан статус) и разврстана на микро или мала правна лица или предузетници паушалци.

ТИП МЕРЕ: Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање     предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Бесповратна средства се одобравају за субвенционисање трошкова набавке опреме или репроматеријала.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 12. септембар 2022. године 

РОК ЗА ПРИЈАВУ:   Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 27. септембар 2022. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 

Одлуку о додели бесповратних средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог Комисије за спровођење Јавног конкурса.

Одлука ће бити објављена на интернет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА :  Бесповратна средства у износу од 3.000.000,00 РСД

(1.500.000,00 за капиталне субвенције + 1.500.000,00 за текуће субвенције)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:  

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (опрема или репроматеријал).

     Средства се одобравају у висини до 100% од фактурне (куповне) вредности са ПДВ-ом.

Субвенционисани износ се одобрава:

(1) за опрему у висини од најмање 100.000,00 динара до највише 250.000,00 динара;

 (2) за репроматеријал у висини од најмање 80.000,00 динара до највише 200.000,00 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Бесповратна средства су намењена као подршка пословима који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности на основу Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 56/2012).

У том смислу традиционални занат означава вештину, нарочито ручног рада, као и професију која подразумева целокупан процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су засноване на традиционалним знањима и технологијама, употребом природних материјала у процесу производње, уз коришћење претежно једноставних алата.

Средства су намењена за набавку опреме или репроматеријала.

Под набавком опреме подразумева се производна опрема и опрема укључена у производни процес. Опрема која је предмет субвенције мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта и намењена за професионалну употребу.

Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сировина и полупрерађевина које треба прерадити или дорадити до коначног производа, који мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.

УСЛОВИ:

     Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

  • да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
  • да у периоду од три месеца пре датума објављивања Јавног конкурса није смањивао број запослених лица за више од 10%;
  • да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава није примио дозвољену де минимис државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
  • да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/ Конкурси / Јавни позиви / Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години

КОНТАКТ : Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона 021/487-4668 или 0800/021027 сваког радног дана, од 10.00 до 14.00 часова.