Skip to main content
Програм је затворен

Бесповратна средства за уметничке и старе занате

 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности у 2023. години

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за приведу и туризам

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:27.фебруар 2023.године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Рок за подношење пријава 14.март 2023.године

ЦИЉНА ГРУПА Циљ Јавног конкурса је унапређење и очување процеса производње на начин који не угрожава традиционалнну технологију карактеристичну за уметничке и старе занате или посао домаће радиности, у циљу повећања конкуретности, односно укупног развоја предузетништва у АПВ.

Право да конкуришу имају привредна друштва и предузетници чија је делатност стари и уметнички занати, односно послови домаће радиности на основу Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 56/2012), са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР):

1) најкасније до 30. децембра 2022. године (имају активан статус) и

2) разврстана на микро или мала правна лица или предузетници паушалци

 

ТИП МЕРЕ

Средства су намењена као подршка пословима који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности на основу Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 56/2012).

У том смислу традиционални занат означава вештину, нарочито ручног рада, као и професију која подразумева целокупан процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су засноване на традиционалним знањима и технологијама, употребом природних материјала у процесу производње, уз коришћење претежно једноставних алата.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  По истеку рока за подношење пријава на Јавни Конкурс, Комисија прегледа све приспеле пријаве и поднету документацију ради провере испуњености услова.Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 12. и члана 13 правилника и сачињава листу вредновања и рангирања пријављених програма.

Рок за утврђивање листе не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука ће бити објављена на интернет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs  /Конкурси / Одлуке

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : Секретаријат додељује средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС

Субвенционисани износ се одобрава:

(1) за опрему у висини од најмање 100.000,00 динара до највише 250.000,00 динара

(2) за репроматеријал у висини од најмање 80.000,00 динара до највише 200.000,00 динара

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства су намењена за набавку опреме или репроматеријала.

 Под набавком опреме подразумева се производна опрема и опрема укључена у производни процес. Опрема која је предмет субвенције мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта и намењена за професионалну употребу.

Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сировина и полупрерађевина које треба прерадити или дорадити до коначног производа, који мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

1) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

 2) да у периоду од три месеца пре датума објављивања Јавног конкурса није смањивао број запослених лица за више од 10%;

 3) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава није примио дозвољену де минимис државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

 4) да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

 Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (опрема или репроматеријал).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

http://ww.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви / Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2023. години

КОНТАКТ : Додатне информације могу се добити у Секретаријату путем телефона 0800/021-027 и 021/487- 4489 сваког радног дана од 10 до 14 часова.