Skip to main content
Програм је затворен

Јавни конкурс за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине 2022

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ЦИЉНА ГРУПА:

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (АПР) најкасније до 30. децембра 2020. године (имају активан статус) и то: (1) разврстани на микро или мала правна лица и (2) предузетници паушалци.

ТИП МЕРЕ:

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним           друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Бесповратна средства се одобравају по принципу рефундације или комбиноване исплате, а намењена су за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине (основнa средствa).

Основна средства треба да буду у складу са делатношћу привредног субјекта.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:18. јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 2. фебруар 2022. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  Одлуку о додели бесповратних средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог Комисије за спровођење Јавног конкурса. Одлука ће бити објављена на интернет презентацији www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:

Бесповратна средстава у износу од 57.500.000,00 РСД (капиталне субвенције)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (набавка машина/опреме или набавка софтвера или стицање нематеријалне имовине) – опција под (а) или под (б):

(а) основна средства која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 16.3.2020. године до 18.1.2022. године или

(б) основна средства која ће бити купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у року од 60 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава.

Пријава се може поднети за субвенционисање трошкова:

 • за набавку максимално 7 (седам) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише 5 (пет) различитих добављача/продаваца;
 • за набавку до 3 (три) софтвера (софтверске лиценце) са највише 10 копија (од којих се свака користи само на по једном рачунару), и то од максимално 3 (три) добављача/продавца;
 • за стицање нематеријалне имовине од највише 5 (пет) добављача / продаваца.

Износ средстава одобрава се до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке, а према врсти основног средства:

 • Машине/опрема – средства се одобравају у висини од најмање 000,00 динара до највише 3.000.000,00 динара, с тим да минимална вредност једне машине или појединачног комада опреме не може бити мања од 90.000,00 динара без ПДВ;
 • Софтвер – средства се одобравају у висини од најмање 000,00 динара до највише 500.000,00 динара;
 • Нематеријална имовина – средства се одобравају у висини од најмање 000,00 динара до највише 300.000,00 динара.

Исплата одобрених средстава врши се:

(1) по принципу рефундације (опција под (а)) или

(2) по принципу комбинованe исплате у две рате: 50% одобреног износа авансно, док се преостали износ рефундира након исплате целокупне вредности основног средства (опција под (б)).

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Бесповратна средства се додељују ради повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем инвестирања у средства за рад и производњу.

Машине, опрема и софтвер морају бити нови и намењени за професионалну употребу. Изузетнo, на предлoг Кoмисије за спровођење Јавног конкурса, мoже се oдoбрити субвенциoнисање трошкова за набавку половне машине или опреме, не старије од 5 година, уз услoв да подносилац пријаве достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака.

Под набавком машина подразумева се и производна линија коју чине више функционално недељивих машина или скуп више самосталних машина које заједнички чине јединствен производни процес или су намењене производњи једног производа.

Под набавком опреме подразумева се производна опрема, пословни инвентар и уређаји укључени у производни процес, средства за манипулацију и др.

Под набавком софтвера (софтверске лиценце) подразумева се набавка професионалног (апликативног) софтверског пакета/алата у функцији производног процеса или даљег развоја информатичких решења и производа за тржиште, као и за потребе пружања услуга.

Под стицањем нематеријалне имовине подразумева се прибављање нематеријалних средстава на екстерном тржишту (засебно стицање) и пренос права њеног коришћења путем писменог уговора (нпр. патенти, франшизе, лиценце, жигови, стандарди и слична права).

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

 • да није остварио нето губитак у 2020. години;
 • да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
 • да до истека рока од шест месеци почев од дана објављивања Јавног конкурса, не смањи број запослених на неодређено време за више од 10%;
 • да има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 • да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
 • да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/ Конкурси / Јавни позиви / Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години

КОНТАКТ : Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона 021/487-4072 или 0800/021027 сваког радног дана, од 10.00 до 14.00 часова.