Skip to main content
Програм је затворен

Јавни конкурс за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријалa

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:   Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ЦИЉНА ГРУПА

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници     са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено    место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), најкасније до 30. децембра 2020. године (имају активан статус) и то:

  • разврстани на микро или мала правна лица – привредни субјекти,
  • предузетници паушалци

ТИП МЕРЕ

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Бесповратна средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала.

Репроматеријал мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 18. јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 2. фебруар 2022. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 

Одлуку о додели бесповратних средстава доноси Покрајински секретар за         привреду и туризам на предлог Комисије за спровођење Јавног конкурса.

Одлука ће бити објављена на интернет презентацији            www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА :

Бесповратна средства у износу од 130.000.000,00 РСД (текуће субвенције).

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за рефундацију трошкова за набавку максимално 5 (пет) различитих репроматеријала и то од највише 5 (пет) различитих добављача/продаваца које је дужан да јасно наведе и специфицира у обрасцу пријаве.

Средства се одобравају у висини од најмање 350.000,00 динара до највише 4.000.000,00 динара, односно до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Бесповратна средства додељују се ради јачања конкурентности привредних субјеката и повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем олакшавања започињања нових производних циклуса и стимулисања стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту.

Под набавком репроматеријала подразумевају се сировине и основни производни материјал у зависности од врсте производње, односно делатности привредног субјекта. У изузетним случајевима као репроматеријал прихватају се (уважавају се) компоненте и склопови за уградњу (полуфабрикати), као и комерцијална амбалажа.

УСЛОВИ:

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

  • да није остварио нето губитак у 2020. години;
  • да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
  • да до истека рока од шест месеци почев од дана објављивања Јавног конкурса, не смањи број запослених на неодређено време за више од 10%;
  • да има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
  • да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
  • да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/ Конкурси / Јавни позиви / Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години

 

КОНТАКТ : Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за    привреду и туризам путем телефона 021/487-4480 или 0800/021-027, радним даном од 10.00 до 14.00 часова.