Skip to main content

Програм промоције предузетништва и самозапошљавања  спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије и уз стручну подршку КФW-а.
Право да поднесу захтев за кредит код партнерске банке као и на доделу бесповратних средстава имају микро, мала и средња предузећа и предузетници. Програм такође подстиче финансирање младих предузетника старости 18-35 година, жена предузетница, повратника и предузетника који улажу у пољопривредни сектор. ММСП-ови и предузетници морају бити почетници у пословању. Уколико привреди субјекат већ послује, не може постојати дуже од 24 месеца у тренутку подношења захтева.

Програм се састоји из 4 компоненте:

  1. Гаранција за кредите одобрене од стране пословних банака које су путем јавног позива изабране да учествују у Програму. Гаранција покрива 60% сваког индивидуалног кредита укључујући износ редовне камате (за кашњење до 90 календарских дана од датума последњег неисплаћеног ануитета) у оквиру Максималног пројектованог портфеља кредита за сваку партнерску банку. Пословна банка задржава преосталих 40% ризика.
    2. Одобрење повољних банкарских кредита од стране партнерских банака
    3. Исплата бесповратних средстава (гранта) зајмопримцима који испуне Програмом предвиђене услове
    4. Обезбеђивање стручне, бесплатне помоћи и подршке у изради пословног плана и даљем пословању кроз менторинг програм који спроводи Привредна комора Србије.

У складу са Програмом, кредити одобрени од стране партнерских банака могу се користити за финансирање инвестиционих улагања (набавка производне опреме, машина, постројења, садница, куповина или адаптација пословног или производног простора и сл.), за финансирање оперативних трошкова пословања у складу са интерним процедурама и кредитном политиком пословне Банке.
Врсте трошкова који се сматрају оперативним трошковима пословања ће бити утврђене интерним актима партнерске банке.

Средства кредита се не могу користити за финансирање обављања делатности чије финансирање није дозвољено према последњој листи таквих делатности коју је издала Међународна финансијска корпорација (ИФЦ) и финансирање осталих делатности чије би финансирање било у супротности са домаћим прописима, закљученим међународним уговорима или наменом и циљевима овог програма. Средства из кредита се не могу користити за:
– плаћање рата кредита као ни за реструктурирање кредита;
– отплату кредита код друге банке.

Оперативни трошкови пословања могу да учествују највише до 30% у структури укупног инвестиционог улагања. И на овај део кредита примењиваће се услови за инвестиционе кредите.

 

Више информација: https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-promocije-preduzetnistva-i-samozaposljavanja/