Skip to main content

Министарство привреде Србије расписало је данас јавни позив за доделу бесповратних средстава за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе, а у сарадњи са Фондом за развој Србије.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију тог програма су 300 милиона динара, а преостали износ инвестиционог улагања финансираће се из кредита Фонда, навело је Министарство привреде на свом сајту.

Јавни позив је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење програма за 35 одсто, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31. децембра ове године.

Како је прецизирано, право да се пријаве на јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре (АПР) најраније две године у односу на годину подношења захтева, односно у 2021, 2022. или 2023. години, као и предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, односно у 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. или 2023 години, а чији оснивач и законски заступник је физичко лице старости до 35 година.

Бесповратна средстава се додељују у износу до 30 одсто вредности улагања, односно до 40 одсто вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености.

Привредни субјекти који су регистровани у АПР-у најраније пет година од године подношења захтева, чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година, а који задовоље услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 35 одсто вредности улагања, односно до 45 одсто вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености.

Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда за развој са роком отплате до пет година, грејс периодом до једне године и каматном стопом од 1,5 одсто годишње, уз гаранцију банке или 2,5 одсто, уз остала средства обезбеђења и уз примену валутне клаузуле.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000 динара нити већи од шест милиона динара.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог програма обухватају куповину опреме, алата, доставних возила, укључујући и мопеде на електрични погон, које служи за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње или пружање услуга.

Могу се финансирати и текућа одржавања пословног или производног простора до износа од милион динара, као и оперативни трошкови, који могу да учествују највише до 20 одсто у структури укупног улагања.

Оснивачи привредних субјеката, који конкуришу за средства по програму, могу да се обрате акредитованим регионалним развојним агенцијама како би прошли бесплатну обуку за започињање пословања и како би им се пружила саветодавна и техничка помоћ у вези са конкурсом.

Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети са интернет стране Министарства и Фонда, као и са портала предузетништва.

Детаљније информације о условима за учествовање и износима средстава су доступни на интернет страни Министарства привреде: www.privreda.gov.rs и Фонда за развој: www.fondzarazvoj.gov.rs, као и на следећем линку.