Skip to main content
Програм је затворен

Моја прва плата

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Национална служба за запошљавање

ЦИЉНА ГРУПА

Незапослена лица без радног искуства

Послодавци који подносе пријаву за оспособљавање незапослених лица

ТИП МЕРЕ

Програм оспособљавања за рад

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  10. октобар 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:

10.  – 31. октобар 2023. године – Пријава послодаваца

6. – 24. новембар 2023. године – Пријава незапослених лица

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:

27. новембар – 8. децембар 2023. године – Избор кандидата од стране послодаваца. По истеку наведеног периода, у року од 7 дана – формирање коначне ранг листе послодаваца са изабраним кандидатима

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

  • 28.000,00 динара за лица која се оспособљавају са средњим образовањем,
  •  34.000,00 динара за лица која се оспособљавају са високим образовањем;

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

Јавни позив доступан је на сајту Националне службе за запошљавање (www.nsz.gov.rs), сајту Моја прва плата (www.mojaprvaplata.gov.rs).

Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ (у даљем тексту: Програм) подразумева оспособљавање незапосленог за самосталан рад, односно праксу на пословима код послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

У Програм се укључују незапослена лица са најмање средњим образовањем и без радног искуства стеченог на пословима у оквиру нивоа образовања на којима ће се оспособљавати. Изузетно, у Програм се могу укључити и лица која имају радно искуство краће од 6 месеци, стечено на пословима у оквиру нивоа образовања на којима ће се оспособљавати.

Трајање Програма је 9 месеци.

Tоком трајања Програма Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане накнаде исплаћује средства у укупном
месечном износу од:
– 28.000,00 динара за лица која се оспособљавају са средњим образовањем,
– 34.000,00 динара за лица која се оспособљавају са високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне
болести, у складу са законом.

Поред наведеног износа, послодавац може ангажованим лицима исплатити додатна средства, која на месечном нивоу не могу бити већа од износа који исплаћује Национална служба за запошљавање. На додатни новчани износ који уплаћује послодавац, у складу са Законом о порезу на доходак грађана, плаћа се порез на друге приходе по стопи од 20%.

Прва фаза реализације програма је намењена искључиво послодавцима, који у периоду од 10.10.2023. до 31.10.2023. године се пријављују на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Друга фаза реализације програма је намењена незапосленим лицима, који ће се у периоду од 06.11.2023. до 24.11.2023. године пријављивати на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Трећа фаза реализације програма је избор кандидата од стране послодаваца у периоду од 27.11.2023. до 08.12.2023. године. У року од 7 дана од дана завршетка избора кандидата биће објављена листа оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата.

Четврта фаза реализације програма је потписивање тројног уговора између националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата и почетак спровођења програма, које ће се извршити у периоду од дана објављивања листе оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата, а најкасније 29.12.2023. године.

Почетак оспoсобљавања незапосленог лица мора бити у периоду од 01.01.2024. до 15.01.2024. године.

Исплата месечне новчане накнаде кориснику Програма вршиће се преко банке „Поштанска штедионица“ ад Београд, која ће отворити наменски текући рачун кориснику Програма, без наплате трошкова одржавања рачуна.