Skip to main content
Програм је активан

Субвенција зараде за запошљавање дугорочно незапослених лица у 2024.

Национална служба за запошљавање расписује јавни позив намењен послодавцима за субвенцију зараде за запошљавање дугорочно незапослених лица у 2024. години.

Послодавац који на неодређено време запосли дугорочно незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе има право на субвенцију зараде за то лице, у трајању од 6 месеци од дана заснивања радног односа, уз обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци од дана истека субвенције.

Субвенција зараде се одобрава на основу поднетог захтева послодавца у висини од 100% минималне зараде дефинисане у складу са прописима у области рада приликом запошљавања дугорочно незапослених лица који се воде на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци.

Субвенција зараде је намењена послодавцима чије је место рада у оквиру следећих филијала Националне службе:

  • Филијала Панчево (Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин, Опово);
  • Филијала Пожаревац (Пожаревац, Голубац, Мало Црниће, Жабари, Велико Градиште, Петровац, Кучево, Жагубица, Костолац);
  • Филијала Јагодина (Јагодина, Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац, Рековац) и
  • Филијала Прокупље (Прокупље, Блаце, Куршумлија, Житорађа).

Право на доделу субвенције зараде послодавац остварује под условом да:  

  • припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%;
  • је регистрован и није имао прекид обављања делатности најмање три месеца пре датума подношења захтева;
  • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
  • последњих 6 месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
  • измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
  • налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

Рок за пријаву је до утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2024. године, док је рок за одлучивање по пријавама 30 дана од дана подношења захтева

Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Националне службе у којој се спроводи ова мера, према месту рада лица, непосредно, путем поште или електронским путем на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици филијала Националне службе у Панчеву, Пожаревцу, Јагодини и Прокупљу или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици филијала Националне службе у Панчеву, Пожаревцу, Јагодини и Прокупљу, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.