Skip to main content
Програм је затворен

Моја прва плата

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ТИП МЕРЕ: Новчана помоћ незапосленим лицима.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:   Август 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 

Период пријављивања послодаваца: 22.08.2022. до 22.09.2022. године

Период пријављивања кандидата: 03.10.2022. до 31.10.2022. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  До 03.10.2022. године – обрада и  одобравање пријава послодаваца и оглашених позиција

Новембар 2022. година – спајање послодаваца и кандидата

У року од 15 дана од дана завршетка избора кандидата биће објављена листа оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање. Планирани износ за реализацију програма је 2.551.752.000,00 динара.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

У склопу програма Моја прва плата средства се не исплаћују послодавцу већ незапосленом ангажованом кроз програм.

Tоком трајања Програма Национална служба за запошљавање:

 1. ангажованим лицима на име новчане накнаде исплаћује средства у укупном месечном износу од:
 • 000,00 динара за лица која се оспособљавају са средњим образовањем,
 • 000,00 динара за лица која се оспособљавају са високим образовањем;
 1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

ЦИЉНА ГРУПА :

Услови за послодавце:

 • припада приватном или јавном сектору
 • има седиште на територији Републике Србије;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 • у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби за запошљавање, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
 • има запосленог ментора задуженог за оспособљавање лица, запосленог у месту у којем се реализује оспособљавање лица, при чему један ментор може бити задужен за оспособљавање највише 5 лица;
 • има техничке, просторне и друге капацитете за оспособљавање лица, односно радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају захтеваном броју лица и врсти послова за које се оспособљавају и обезбеђује све друге услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Услови за кандидате:

 • налази се на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање,
 • има најмање средње образовање,
 • има до навршених 30 година на дан пријаве за учешће у Програму,
 • нема радног искуства стеченог на пословима у оквиру нивоа образовања на којима ће се оспособљавати, односно има стечено радно искуство краће од 6 месеци на пословима у оквиру нивоа образовања са којим конкурише,
 • нема положен стручни испит за послове у оквиру нивоа образовања са којим конкурише,
 • није раније било корисник Програма „Моја прва плата“,
 • у периоду од шест месеци пре објаве овог јавног позива није било у радном односу код изабраног послодавца.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ (у даљем тексту: Програм) подразумева оспособљавање незапосленог за самосталан рад, односно праксу на пословима код послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

У Програм се укључују незапослена лица са најмање средњим образовањем и без радног искуства стеченог на пословима у оквиру нивоа образовања на којима ће се оспособљавати. Изузетно, у Програм се могу укључити и лица која имају радно искуство краће од 6 месеци, стечено на пословима у оквиру нивоа образовања на којима ће се оспособљавати.

Трајање Програма је 9 месеци.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:Пријава послодаваца и кандидата за учешће у Програму врши се електронским путем, на веб порталу www.mojaprvaplata.gov.rs

КОНТАКТ:Информације о програму су доступне на порталу www.mojaprvaplata.gov.rs,