Skip to main content
Програм је активан

Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2024. години. 

Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2024. години. 

Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа.

Субвенција зараде се одобрава у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, a остварује се према прописима о државној помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи.

Рок за пријаву је до утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2024. године. 

Захтев са осталом документацијом за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе за запошљавање, према месту рада или седишту послодавца, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе за запошљавање или преузети са сајта www.nsz.gov.rs

Више информација можете пронаћи овде.