Skip to main content
Програм је активан

Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства 2023

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ЦИЉНА ГРУПА: Мера је намењена запошљавању незапослених особа са инвалидитетом без радног искуства, пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање.

За средства по јавном конкурсу могу да конкуришу  послодавци, привредни субјекти у смислу прописа о државној помоћи, односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финансирања, које у обављању економске делатности учествује у производњи и промету робе или пружању услуга на тржишту.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства – хоризонтална државна помоћ – субвенција за запошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и прописима о државној помоћи

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  20. фебруар  2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.12.2023. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана од дана подношења захтева

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:

Средства су обезбеђена у Буџету Републике Србије, за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање у укупном износу од 550.000.000,00 динара.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:  

Субвенција зараде се одобрава у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, a остварује се према прописима о државној помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи.

Дозвољени износ државне помоћи по послодавцу – учеснику на тржишту, за запошљавање особа са инвалидитетом, на годишњем нивоу, утврђен је прописима о државној помоћи.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена за меру намењена су за финансијску подршку послодавцима за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства кроз субвенционисање зараде.

УСЛОВИ:

Субвенција зараде одобрава се послодавцу под условом:

  • да запошљава особу са инвалидитетом пријављену на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање, која нема радног искуства на пословима на којима се запошљава;
  • да је захтев за субвенцију зараде поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног односа на неодређено време са особом са инвалидитетом;
  • да запошљавање уз субвенцију доводи до нето повећања броја запослених у односу на просечан број запослених током претходних 12 месеци;
  • да није смањио број запослених у односу на просечан број запослених током претходних 12 месеци, осим у случају природног одлива и других оправданих разлога у складу са законом а не као резултат технолошког вишка;
  • да обавља делатност минимум 3 месецa пре подношења захтева за субвенцију зараде;
  • да у радном односу има најмање једно запослено лице у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
  • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених, у законским роковима;
  • да не запошљава особе са инвалидитетом које су у периоду од 3 месеца пре подношења захтева за доделу субвенције биле у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

 Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према месту рада или седишту послодавца, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање или преузети на сајту www.nsz.gov.rs

 

КОНТАКТ :

Све информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Национaлне службе за запошљавање: 0800-300-301 и на сајту  www.nsz.gov.rs.