Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства

Програм је АКТИВАН

СУБВЕНЦИЈА ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА

Програм је намењен запошљавању незапослених особа са инвалидитетом,  а могу да аплицирају послодавци – привредни субјекти односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финансирања, који у обављању економске делатности учествују у производњи и промету робе или пружању услуга на тржишту

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: За наведени програм, средства су обезбеђена из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом за 2021. годину. Укупан износ за реализацију свих програма и мера намењених особама са инвалидитетом је 550.000.000,00 динара.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:  април 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2021. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Послодавцу који запосли на неодређено време особу са инвалидитетом се исплаћује на месечном нивоу, износ одобрене субвенције зараде у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства уз услов испуњења уговорних обавеза

НАМЕНА ПРОГРАМА: Програм субвенције зараде за особе са инвалидитетом је намењен послодавцу који на неодређено време запошљава особу са инвалидитетом без радног искуства за обављање послова на којима се запошљава, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа.

УСЛОВИ:

Субвенција зараде одобрава се послодавцу под условом:

  • да запошљава особу са инвалидитетом пријављену на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање, која нема радног искуства на пословима на којима се запошљава;
  • да је захтев за субвенцију зараде поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног односа на неодређено време са особом са инвалидитетом;
  • да запошљавање уз субвенцију има за последицу нето повећање броја запослених особа са инвалидитетом у моменту подношења захтева у односу на број запослених особа са инвалидитетом у месецу који претходи месецу запошљавања особе са инвалидитетом уз субвенцију;
  • да није смањио број запослених особа са инвалидитетом у моменту подношења захтева у односу на месец који претходи месецу запошљавања особе са инвалидитетом уз субвенцију, осим у случају природног одлива и других оправданих разлога у складу са законом;
  • да обавља делатност минимум 3 месеца пре подношења захтева за субвенцију зараде;
  • да у радном односу има најмање једно запослено лице у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
  • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
  • да не запошљава особе са инвалидитетом које су у периоду од 3 месеца пре подношења захтева за доделу субвенције биле у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према месту рада или седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање или преузети на сајту Националне службе за запошљавање http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz

КОНТАКТ:

Све додатне информације у вези јавног конкурса,  могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Национaлне службе за запошљавање, телефон: 0800-300-301.