Skip to main content
Програм је затворен

Национални програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности (орган у саставу Министарства рударства и енергетике),  у сарадњи са јединицама локалних самоуправа;

ЦИЉНА ГРУПА: Грађани Републике Србије и мала и средња предузећа која се баве набавком и уградњом материјала, опреме и уређаја за домаћинства која за циљ имају унапређење енергетске ефикасности;

ТИП МЕРЕ : Субвенције грађанима у износу до 50% изведених радова – бесповратна средства за следеће мере енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова: замена спољних прозора и врата; постављање термичке изолације зидова, кровова и таваница; постављање термичке изолације испод кровног покривача; замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим; замена постојеће или уградња нове цевне мреже грејних тела – радијатора и пратећег прибора; уградња топлотних пумпи; уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предатеколичине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили); уградња соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде; уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе. 

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Други квартал 2023. године;

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 30 дана од дана објављивања јавног позива за привредне субјекте или позива општине или града за учешће у реализацији Програма;

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  најкасније 21 дан од дана заврешетка подношења пријава;

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : Око 70 милиона евра за период од 2023 – 2027. године;

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: /

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности расписује Јавни позив за јединице локалних самоуправа за учешће у додели субвенција грађанима за мере енергетске санације (субвенције у износу до 50% обезбеђују заједно Управа (25%) и ЈЛС (25%), осим за девастиране ЈЛС код којих Управа финансира 70% субвенције, а ЈЛС 30%). Након потписивања уговора, ЈЛС објављују два јавна позива. Један за привредне субјекте односно мала и средња предузећа која изводе радове енергетске санације, док други јавни позив расписују за грађане. Грађани се обраћају привредним субјектима са листе коју објави ЈЛС за предмер и предрачун. Након објављивања коначне ранг листе грађана који су добили субвенције потписује се тројни уговор између ЈЛС, извођача радова и грађанина. Грађанин свој део учешћа уплаћује привредном субјекту, док део субвенције привредним субјектима уплаћује ЈЛС.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Програм је намењен свим грађанима Републике Србије који су власници породичних кућа, домаћинстава или делова стамбених зграда и заједница;

 УСЛОВИ:  

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

  • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве,
  • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
  • да имају атесте за материјале и производе.

Услови за учешће привредних субјекти који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће инсталације на јавном позиву:

  • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве;
  • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
  • да имају атесте за материјале и производе;
  • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије;
  • да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе од минимално 10 године.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Више информација може се наћи на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике – www.mre.gov.rs

КОНТАКТ : Сенида Тахирбеговић, начелник Одељења за спровођење програма и пројеката финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности – senida.tahirbegovic@mre.gov.rs .