Skip to main content

На интернет страници Агенције за првредне регистре, у оквиру Регистра финансијских извештаја, могу се пронаћи све релевантне информације односно инструкције у вези са достављањем редовног годишњег финансијског извштаја за 2019. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава, као и видео упутстава .

Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја изузетно је ове године продужен, у складу са Уредбом о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника.