Skip to main content

Сеоски туризам који је последњих година у експанзији један је од начина да се оживе стара села и да се од тога приходује. Да би се то постигло морају се испоштовати одређене процедуре и стандарди, испунити одређени технички и санитарно-хигијински услови у сеоском туристичком објекту које прописује закон о туризму. Надлежни орган јединице локалне самоуправе води евиденцију категорисаних сеоских туристичких домаћинстава као поверени посао и дужан је да Регистру туризма квартално доставља евиденцију коју води у писаној форми (штампаној и електронској).

“Када се испуне сви законом предвиђени услови за одређени сеоски туристички објекат опшинска комисија врши категоризацију”, рекла нам је Јелена Рајовић из Туристичке организације Бачка Паланка, која је уједно и члан поменуте комисије напомињујћи да се подношење захтева врши електронским путем преко централног информационог система е-Туриста.

Треба напоменути да они које први пут категоришу смештајни објекат било да је кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство обавезни су да се прво евидентирају са личним документом у јединицу локалне самоуправе где ће добити корисничко име и лозинку за пријаву на систем е-Туриста.

Поступак категоризације је једноставан

Подразумева се да објекат мора да испуњава прописане санитарно-хигијенске, као и техничке услове, неопходно је и лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности за власника објекта, као и за чланове његовог домаћинстава. Такође неопходна је и потврда овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељске услуге, као и чланови домаћинстава имају уредне санитарно-хигијенске анализе.

Након тога поступак је врло једноставан, чланови општинске комисије у сарадњи са Туристичком организацијом излазе на терен обилазе и прегледају објекат, а уколико су испуњени сви услови решење се доноси врло брзо те објекат може почети са радом.