Skip to main content

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КРЕДИТЕ ОБЕЗБЕЂЕНЕ ГАРАНЦИЈОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И УЧЕСТВОВАЊЕ У БЕСПЛАТНОЈ ОБУЦИ У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САМОЗАПОШЉАВАЊА

Програм промоције предузетништва и самозапошљавања (у даљем тексту: Програм) спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд) и уз стручну подршку КFW-a.

Укупно расположива средства за реализацију овог програма су 300.000.000,00 динара. Од наведених средстава, 250.000.000,00 динара намењено је за спровођење Програма, док је износ од 50.000.000,00 динара намењен за трошкове ангажовања Имплементационог партнера и спровођење програма обуке и менторинга.

Овим путем Министарство привреде позива сва заинтересована микро, мала и средња предузећа (у даљем тексту: ММСП) и предузетнике да се пријаве за учешће у Програму.

Општи циљ Програма јесте подстицај развоја предузетништва кроз обједињену подршку за оснивање нових привредних субјеката. На тај начин би се створили услови за креирање одрживог раста и запошљавања.

Специфични циљеви Програма су:

  • Системска промоција микро, малих и средњих предузећа у циљу побољшања могућности самозапошљавања
  • Остваривање личних прихода
  • Подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва

Програм се састоји из 4 компоненте:

  1. Гаранција за кредите одобрене од стране пословних банака које су путем јавног позива изабране да учествују у Програму. Гаранција покрива 60% сваког индивидуалног кредита укључујући износ редовне камате (за кашњење до 90 календарских дана од датума последњег неисплаћеног ануитета) у оквиру Максималног пројектованог портфеља кредита за сваку партнерску банку. Пословна банка задржава преосталих 40% ризика.
  2. Одобрење повољних банкарских кредита од стране партнерских банака
  3. Исплата бесповратних средстава (гранта) зајмопримцима који испуне Програмом предвиђене услове
  4. Обезбеђивање стручне, бесплатне помоћи и подршке у изради пословног плана и даљем пословању кроз менторинг програм који спроводи Привредна комора Србије.

У складу са Програмом, кредити одобрени од стране партнерских банака могу се користити за финансирање инвестиционих улагања (набавка производне опреме, машина, постројења, садница, куповина или адаптација пословног или производног простора и сл.), за финансирање оперативних трошкова пословања у складу са интерним процедурама и кредитном политиком пословне Банке.

Врсте трошкова који се сматрају оперативним трошковима пословања ће бити утврђене интерним актима партнерске банке.  

Средства кредита се не могу користити за финансирање обављања делатности чије финансирање није дозвољено према последњој листи таквих делатности коју је издала Међународна финансијска корпорација (IFC) и финансирање осталих делатности чије би финансирање било у супротности са домаћим прописима, закљученим међународним уговорима или наменом и циљевима овог програма. Средства из кредита се не могу користити за:

  • плаћање рата кредита као ни за реструктурирање кредита;
  • отплату кредита код друге банке.

Оперативни трошкови пословања могу да учествују највише до 30% у структури укупног инвестиционог улагања. И на овај део кредита примењиваће се услови за инвестиционе кредите.

Финансијски оквир

Укупно расположива средства за реализацију овог Програма су 300.000.000,00 динара. Од наведених средстава, 250.000.000,00 динара намењено је за спровођење Програма промоције предузетништва и самозапошљавања, док је износ од 50.000.000,00 динара намењен за трошкове спровођења програма обуке и менторинга.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 20% у зависности од износа инвестиције. Инвестиција представља улагање које се финансира средствима из Програма и не укључује партиципацију корисника кредита.  

Право да поднесу захтев за кредит код партнерске банке као и на доделу бесповратних средстава имају ММСП и предузетници. Програм такође подстиче финансирање младих предузетника старости 18-35 година, жена предузетница, повратника и предузетника који улажу у пољопривредни сектор. ММСП-ови и предузетници морају бити почетници у пословању. Уколико привреди субјекат већ послује, не може постојати дуже од 24 месеца у тренутку подношења захтева.

Начин пријављивања, услови који морају да се испуне и пратећу документацију можете пронаћи на интернет страници Министарства привреде Републике Србије.