Skip to main content

Закон о социјалном предузетништву донет је у фебруару ове године, а почиње да се примењује 15. новембра када ће бити могуће и регистровати социјално предузеће у Агенцији за привредне регистре (АПР).

 

Основни циљ овог закона је стварање повољног пословног окружења за развој социјалног предузетништва, развијање свести о значају социјалне економије и социјалног предузетништва и задовољење идентификованих друштвених потреба. Закон о социјалном предузетништву треба да омогући доносиоцима јавних политика на републичком и локалном нивоу, али и донаторима у области социјалне економије да на што једноставнији начин идентификују привредне и непривредне субјекте који послују по начелима која су карактеристична за социјалну економију (начело транспарентности, одговорности, одрживог раста и развоја и начело партнерства и синергијског деловања јавног, приватног и цивилног сектора), а у специфичним областима у којима додељују подстицаје.

 

Законом о социјалном предузетништву је прописано да је социјално предузетништво пословање у коме се остварена добит улаже у интеграцију друштвено осетљивих група, заштиту животне средине, рурални развој, образовање, културу, социјалне иновације и друге области од ширег друштвеног интереса који се нарочито остварује кроз:

 

  • производњу добара и пружање услуга (социјалних, образовних, здравствених и др.), у складу са овим законом;
  • радну интеграцију, у складу са овим законом;
  • пословање које доприноси одрживом развоју девастираних подручја и локалних заједница;
  • пословање којим се решавају проблеми у другим областима од општег интереса.

 

Кључни позитиван утицај овај закон треба да оствари у односу на осетљиве друштвене групе (групе грађана којима је потребна додатна системска подршка како би се могли равноправно укључити у животне токове заједнице), јер ствара услове за бољу идентификацију њихових потреба, доделу већих подстицаја за задовољавање тих потреба, укључујући и привлачење донација за финансирање тих потреба.

 

Статус социјалног предузетника могу да добију следеће категорије предузетник,  привредни субјект (привредно друштво, задруга, удружење, удружење у области спорта, фондација и друго правно лице које испуњава услове) и  субјект цивилног сектора.

 

Начин стицања статуса социјалног предузетништва је формализован и регистрација тог статуса је поверена институцији која води статусни регистар,  у највећем проценту је то Агенција за привредне регистре која:

–           проверава испуњеност формалних услова за регистрацију статуса

–           да ли субјект послује у форми која му омогућава стицање тог статуса

–           да ли је субјект своје интерне документе прилагодио у складу са законом.