Skip to main content

Влада Републике Србије усвојила је нову Уредбу о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2024. годину. Нова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС”, а почиње да се примењује од 1. јула 2024. године.

Основни разлог доношења нове уредбе је ступање на снагу Споразума о слободној трговини између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине који је потписан у Пекингу 17. октобра 2023. године. Споразумом је прописано да исти ступа на снагу првог дана трећег месеца након месеца пријема обавештења којим Стране обавештавају једна другу, дипломатским путем, да су испуњене њихове унутрашње законске процедуре неопходне за ступање на снагу овог Споразума.

Како су у међувремену обе стране завршиле своје унутрашње законске процедуре неопходне за ступање на снагу овог споразума (Србија у октобру 2023. године, а Кина у априлу 2024.године), на основу напред наведеног исти ступа на снагу 1. јула 2024. године.

Нова уредба садржи преференцијалне стопе за примену Споразума са НР Кином, односно садржи транспарентно приказан ниво царинске заштите примењен на усклађену номенклатуру за 2024. годину. Из тог разлога нова уредба има промене у следећим деловима:

• Део I – Преглед ознака и симбола – ознака за овај споразум;
• Део II – Царинска тарифа (Одељци и Главе) – у колони (5) одговарајуће преференцијалне стопе за примену овог споразума.

Подсећамо да Споразум са НР Кином не прописује преференцијалне квоте, те нема промена у Делу IV нове уредбе.
Такође, нова уредба укључује исправке појединих техничких грешака у тексту, ради додатних усаглашавања са Комбинованом номенклатуром ЕУ за 2024. годину.

Извор: Параграф