Skip to main content

Покрајински секретаријат за привреду и туризам додељује бесповратна средстава ради унапређења и очувања процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за уметнички или стари занат или посао домаће радиности, у циљу повећања конкурентности, односно укупног развоја предузетништва у Аутономној покрајини Војводини.

Средства су намењена као подршка пословима који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности на основу Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 56/2012).

У том смислу традиционални занат означава вештину, нарочито ручног рада, као и професију која подразумева целокупан процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су засноване на традиционалним знањима и технологијама, употребом природних материјала у процесу производње, уз коришћење претежно једноставних алата.

Средства су намењена за набавку опреме или репроматеријала. Под набавком опреме подразумева се производна опрема и опрема укључена у производни процес. Опрема која је предмет субвенције мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта и намењена за професионалну употребу. Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сировина и полупрерађевина које треба прерадити или дорадити до коначног производа, који мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 22.07.2021. године.

Више информација: 7. jul 2021. – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima odnosno poslovima domaće radinosti u 2021. (vojvodina.gov.rs)