Skip to main content

Покрајински секретаријат за привреду и туризам   расписаје нови јавни конкурс у области привреде и то за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години, а ради очувања производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за ову делатност.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и    предузетници чија је делатност стари и уметнички занати, односно послови домаће радиности, са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (АПР) најкасније до 30. децембра 2021. године (имају активан статус) и разврстана на микро или мала правна лица или предузетници паушалци.

Средства се додељују у износу од три милиона динара, тачније по 1,5 милиона за текуће и капиталне субвенције. Субвенционисани износ се одобрава за опрему у висини од најмање 100.000 до 250.000 динара, као и за набавку репроматеријала у висини од најмање 80.000 до највише 200.000 динара.

Бесповратна средства се одобравају за субвенционисање трошкова набавке опреме или репроматеријала.

Више информација:

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/ Конкурси / Јавни позиви / Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години