Skip to main content

Фонд за иновациону делатност нуди финансијску подршку за иновативне пројекте намењене решавању проблема изазваним пандемијом Covid-19 (коронавирус). Могу се пријавити микро, мала и средња предузећа са већ развијеним прототиповима, производима, услугама и технологијама који могу бити скалирани у кратком временском периоду и постати доступни за примену у сузбијању последица насталих пандемијом.

КВАЛИФИКОВАНИ ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ

Микро, мала и средња привредна друштва регистрована у Србији, у складу са важећим Законом о привредним друштвима и важећим Законом о рачуноводству.

Пријаву за јавни позив можете преузети овде.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ

Иновативни пројекти који нуде решења за недостатке и проблеме у вези са здрављем и добробити становништва, а који су изазвани пандемијом коронавируса и ванредном ситуацијом. Поред решења из области јавног здравља, Фонд ће разматрати и решења из области комуникације, детекције и заштите, социјалних медија, ланаца снабдевања, финансија и слично, а који се баве решењем описаног проблема.

Пројекти финансирани у овом јавном позиву могу трајати до 30 дана. У случају специфичних дешавања, Фонд може одобрити продужење спровођења пројектних активности без одобрења додатних средстава.

Наглашавамо да развој лекова и вакцина не спада у подобну категорију за овај јавни позив.

ИЗНОС ФИНАНСИРАЊА

Максимални износ финансирања у оквиру овог јавног позива је 6 милиона динара по појединачном пројекту, с тим што суфинансирање од стране Фонда не може покрити више од 85% укупних трошкова пројекта. Обавезних 15% суфинансирања од стране подносиоца пријаве мора бити обезбеђено из приватних извора (сопствена средства, зајмови, инвестиције и слично).

Правила државне помоћи се примењују на средства која корисник бесповратних средстава добија од Фонда кроз овај јавни позив у складу са Правилником Фонда о правилима за доделу државне помоћи.

Финансирање одобрено од стране Фонда је засновано на специфичним потребама сваког појединачног пројекта, онако како су приказане од стране подносиоца пријаве кроз пријаву. Међутим, пре одобрења финансирања иновативног пројекта, независна Експертска комисија Фонда задржава право да измени или да прилагоди предложени буџет у складу са правилима и захтевима позива.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Све пријаве морају бити поднете у формату који је обезбеђен од стране Фонда. Јавни позив је континуирано отворен и пријаве ће бити процењене по њиховом пријему. Фонд напомиње да ће апликације које буду раније поднете имати предност приликом процене пријава.

Пријаве се подносе путем е-маила на адресу: covid19-stop@inovacionifond.rs

ПРОЦЕНА ПРИЈАВА

Коначну одлуку о финансирању доноси независна Експертска комисија Фонда.

Све пријаве ће бити процењене на основу следећих критеријума:

  • Релевантност предложеног решења за проблем дефинисан у пријави;
  • Применљивост и ефекти предложеног решења у кратком временском периоду;
  • Методологија имплементације пројекта;
  • Способност предузећа да успешно реализује пројекат и у кратком временском периоду производ или услугу приведе примени (капацитет предузећа и партнерских мрежа)

Уколико буде потребно, независна Експертска комисија може упутити захтев подносиоцу пријаве за додатне информације у вези са предложеним решењем.

Пријаве се процењују хронолошким редоследом по пристизању.

ДОЗВОЉЕНИ ТРОШКОВИ

  • Трошкови људских ресурса (могу укључити све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
  • Опрема и материјали;
  • Екстерне услуге и подизвођачи;
  • Трошкови заштите интелектуалне својине и сертификације, уколико је применљиво.

Плаћање ПДВ-а није дозвољен трошак.

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Након потписивања Уговора о финансирању, корисник бесповратних средстава и Фонд ће уплатити свој део суфинасирања на посебан банковни рачун који ће корисник отворити за потребе пројекта уколико се одобри финансирање.

Корисник бесповратних средстава је у обавези да поднесе финансијски и наративни извештај заједно са неопходном пратећом документацијом у року од три недеље након завршетка пројекта.

Фонд ће спровести надзор достављене документације и финални интервју или надзорну посету, уколико је применљиво.