Skip to main content

Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, утврђује  се рад ван просторија и од куће, уводи се  забрана службених путовања, и дефинишу обавезе о заштити здравља запослених.

 За време ванредног стања послодавац је дужан да омогући запосленима обављање послова ван просторија послодавца на свим радним местима на којима је могуће организовати такав рад у складу са општим актом и уговором о раду .

Као облици оваквог рада наводе се рад на даљину и рад од куће.

У Уредби се наводи и да ако општим актом и уговором о раду није предвиђен овакав начин рада, послодавац може решењем омогућити запосленом обављање послова ван просторија послодавца „уколико му то организациони услови дозвољавају”.

Решење обавезно мора садржати трајање радног времена и начин вршења надзора над радом запосленог, а послодавац је дужан да води евиденцију о запосленима који обављају рад ван просторија послодаваца.

Послодавци чија је делатност таква да није могућ овај начин организовања, дужан је да своје пословање усклади са условима ванредног стања и то тако да, уколико је то могуће, не изискује додатна средства, организује рад у сменама како би што мањи број запослених и других ангажованих лица обављао истовремено рад у једној просторији.

Обавеза оваквог послодавца је да омогући одржавање свих пословних састанака електронским, односно видео линком, видео позивом или на други такав начин.

Уредба обавезује послодавца да одложи службена путовања у земљи и иностранству у складу са одлуком надлежног органа о забрани односно привременом ограничењу уласка и кретања.

Послодавци су Уредбом обавезани да у циљу осигурања заштите и здравља запослених, ангажованих и странака обезбеди све опште, посебне и ванредне мере које се односе на хигијенску сигурност објекта и лица у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести.

За запослене и ангажоване који су у непосредном контакту са странкама или деле радни простор са више лица потребно је обезбедити довољне количине заштитне опреме, наводи се у Уредби.