Skip to main content

Закон о социјалном предузетништву усвојен је у фебруару, а од 15. новембра кренула је регистрација ових предузећа. У овом тексту можете сазнати да ли сте ви кандидат за оснивање социјалног предузећа као и шта вам је све потребно да то урадите.

Да бисте основали социјално предузеће неопходно је да будете регистровани у АПРу као предузетник, предузеће, задруга или удружење грађана. Оно што треба да имате на уму јесте,  да су једини правни субјекти који нsuемају могућност оснивања социјалног предузећа  предузетници паушалци.

Социјално предузетништво мора бити  усмерено на решавање друштвених проблема, у циљу повећања социјалне кохезије и развоја друштва. У оваквом виду пословања остварена добит (бар 50%) улаже се у интеграцију друштвено осетљивих група, заштиту животне средине, рурални развој, образовање, културу, социјалне иновације и друге области од ширег друштвеног интереса.

Свако ко оснује социјално предузеће мора задовољити бар једну од области деловања као што су радна интеграција,  пословање које доприноси одрживом развоју девастираних подручја и локалних заједница, пословање којим се решавају проблеми у другим областима од општег интереса.

Социјално предузетништво неопходно је да се бави делатностима којима се омогућава остварење социјалне, културне, економске и радне укључености припадника друштвено осетљивих група. Под осетљивим групама мисли се на  лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљива незапослена лица…

За регистрацију социјалног предузећа неопходно је поднети захтев  за регистрацију уАПРу, приложити изјаву којом се обавезује да ће се деловати као социјално предузеће у складу са важећим законом, као и оснивачки акт којим се то потврђује (статут или други општи акт), доказ о уплати накнаде за регистрацију.