Skip to main content

Народна банка Србије донела нове мере за олакшану отплату кредита дужницима погођеним пандемијом коронавируса. Банке ће, према одлуци НБС, морати да дужнику – грађанину, пољопривреднику, предузетнику и привредном друштву- који због околности изазваних панедмијом није у могућности да измирује своје обавезе према банци или даваоцу финансијског лизинга, на његов захтев, одобри олакшицу у отплати обавеза. Олакшице подразумевају репрограм кредита, грејс период до шест месеци, дужи рок отплате, при чему рата не сме бити већа него што је сада. Мере ступају на снагу већ 15. децембра, а захтеви могу да се подносе од 16. децембра.
Народна банка Србије је проценила да потребу за олакшицама имају посебно незапослена лица, дужници чији су просечни нето месечни приходи у последња три месеца испод просека зарада у Републици Србији, као и дужници с просечним нето месечним приходима у последња три месеца до 120.000 динара, а чији је нето месечни приход мањи за 10% или више у односу на приход пре 15. марта 2020. и чији је степен кредитне задужености, односно оптерећеност месечних примања кредитним и другим обавезама изнад 40% тих прихода.
За пољопривреднике, предузетнике и привредна друштва оцењено је да је олакшице у отплати обавеза потребно понудити нарочито дужницима који су у 2020. години имали пад пословних прихода, односно промета од најмање 15% у односу на 2019. годину или је дошло до прекида пословања дужника у непрекидном трајању од најмање 30 дана услед пандемије COVID-19.
Такође, право на наведене олакшице имаће и дужници који су у доцњи дужој од 30 дана у материјално знатном износу по основу било које обавезе на које се одлука примењује. Поред наведеног, остављена је могућност банкама и даваоцима финансијског лизинга да на образложен захтев дужника, уколико услед других чињеница и околности оцене да је дошло до погоршања финансијског положаја и немогућности измиривања обавеза дужника, одобре олакшице дужнику.

Више информација: https://www.nbs.rs/sr_RS/scripts/showcontent/index.html?id=16436