Skip to main content

Народна банка Србије саопштила је да је припремила Нацрт измена и допуна Закона о платним услугама и позвала грађане, стручну јавност и све друге заинтересоване стране да, у оквиру јавне расправе, своје сугестије и примедбе на поменуте нацрте прописа доставе до 27. јуна 2024. године, на имејл адресу kabinetguvernera@nbs.rs и platni.sistem@nbs.rs.

Како се наводи на сајту НБС, циљ предложених измена и допуна Закона о платним услугама пре свега је да се додатно подстакну иновације на тржишту и обезбеди већа конкуренција и транспарентност у области пружања платних услуга, као и већа заштита корисника и сигурност при извршавању платних трансакција. Њиховим усвајањем би, како се истиче, између осталог било уређено отворено банкарство у Републици Србији, а биле би омогућене и нове услуге и пословање пружалаца тих услуга.

Како се прецизира, нацртом су дефинисане нове услуге:

– Иницирање плаћања је услуга код које се на захтев корисника платних услуга издаје платни налог на терет платног рачуна платиоца који се води код другог пружаоца платних услуга;

– Пружање информација о рачуну је услуга која се пружа преко интернета и којом се пружају груписане информације о једном или више платних рачуна које корисник платних услуга има код другог пружаоца платних услуга или код више пружалаца платних услуга.

Додаје се да је нацртом предвиђен јасан и свеобухватан скуп правила која би се примењивала на постојеће и нове пружаоце иновативних платних услуга. Ова правила настоје да обезбеде да ови пружаоци могу да се такмиче под једнаким условима, што доводи до веће ефикасности, избора и транспарентности платних услуга.

„Посебна пажња је посвећена сигурности електронских плаћања и мерама сигурности за заштиту поверљивости и интегритета персонализованих сигурносних елемената корисника платних услуга, како би се гарантовала безбедна аутентификација и смањио ризик од преваре. Нацртом је дефинисана поуздана аутентификација корисника и утврђено када је пружалац платних услуга дужан да је примени. Нацртом је додатно уређено и управљање оперативним и безбедносним ризиком“, истакнуто је на сајту НБС.

Усвајање ових измена и допуна донело би бројне користи за све кориснике платних услуга (у виду пре свега веће заштите корисника, веће понуде услуга, нижих трошкова), али и за целокупно тржиште платних услуга у Републици Србији, јер се ствара правни основ за развој нових, иновативних пословних модела и услуга.

НБС подсећа да од 2012. године активно и посвећено ради на унапређењу тржишта платних услуга у Србији и дигитализацији финансијских услуга и путем нормативних активности, и путем активности усмерених на унапређење платне инфраструктуре, што је Србију сврстало међу државе лидере у овој области.

Додаје се да је изменама правног оквира за пружање платних услуга, најпре доношењем Закона о платним услугама 2014, а затим и његовим изменама 2018. Србија постигла готово потпуну усклађеност с прописима Европске уније.

“Нацртом који смо припремили у домаћи правни оквир имплементира се Директива о платним услугама 2 –  PSD2, те бисмо усвајањем сада предложених измена и допуна Закона о платним услугама и доношењем пратећих подзаконских аката усклађивање с прописима Европске уније у потпуности заокружили”, наводи се на сајту НБС.