Skip to main content

Извршни одбор Народне банке Србије усвојио је 27. јула 2020. године, на ванредној седници, прописе којима омогућава дужницима банака и давалаца финансијског лизинга да додатно одложе обавезе по основу кредита, кредитних производа и лизинга.

У складу са тим прописима, дужницима је омогућен још један застој у отплати обавеза према банкама и даваоцима финансијског лизинга које доспевају у периоду од 1. августа 2020. године закључно са 30. септембром 2020. године.

Такође је омогућен и застој у отплати обавеза које су доспеле у јулу ове године, а дужник их није измирио.


Мораторијум се примењује на обавезе по основу кредита и кредитних производа банака, попут минуса и кредитних картица, као и других банкарских производа попут обавеза по основу инструмената заштите од каматног ризика који су повезани са кредитима и/или кредитним производима, банкарских гаранција.


Мораторијум се не примењује на обавезе за услуге платног промета, као што су провизија за извршење трансакција, накнада за одржавање рачуна, као ни на инвестиционе услуге, брокерско-дилерске послове, услуге у вези са сефовима и сл.

Банке/даваоци финансијског лизинга су дужни да физичким лицима, пољопривредницима, предузетницима и привредним друштвима до 31. јула 2020. године понуде застој у отплати обавеза (мораторијум).

Обавештење о понуди банке/даваоца финансијског лизинга биће објављено на њиховим интернет страницама, а садржи информације о почетку примене и периоду трајања мораторијума, обрачуну камате, начину отплате обавеза по престанку мораторијума, могућим алтернативним начинима отплате обавеза, као и репрезентативни пример износа обавезе пре и након престанка мораторијума.

Уколико дужник у року од десет дана од дана објављивања обавештења о понуди, ту понуду не одбије, сматраће се да је понуду прихватио.

Поред наведеног, неће се покретати поступак извршења, као ни поступак принудне наплате према дужнику, односно неће се предузимати друге правне радње у циљу наплате ових потраживања.

По престанку мораторијума, банка/давалац финансијског лизинга ће обрачунату редовну камату равномерно распоредити на период отплате (без приписивања главници дуга), при чему се период отплате продужава за период трајања мораторијума.

Више информација: https://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/showContent.html?id=15714&konverzija=no