Skip to main content

Влада Србије објавила је услове под којима ће хладњаче које складиште малину и вишњу моћи да добију кредитну подршку код Банке Поштанска штедионица. Рок отплате кредита је 24 месеца од дана пуштања кредита у течај, укључујући и грејс период у трајању до шест месеци, а хладњачари ће моћи да користе постојеће залихе за залог, али на ограничене количине.

Циљ те помоћи је да се произвођачима испалти род из 2022. године који и даље стоји и хладњачама.

Кредитна подршка остварује се кроз субвенционисање дела камате на кредит у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије (НБС), наводи се у тексту уредбе коју је објавила Влада Србије.

Како се напомиње, кредит се одобрава под следећим условима, који налажу:

1) Да је максимални износ кредита добијен као збир:

Производа количине малине на залихама за род 2022. године на дан подношења захтева за кредит и цене у износу од 300 динара по килограму, за максимално до 100 тона малине на залихама;
И/или производа количине вишње на залихама за род 2022. године на дан подношења захтева за кредит и цене у износу од 60 динара по килограму, за максимално до 250 тона вишње на залихама;

2) Валута кредита је динар;

3) Рок отплате кредита максимално до 24 месеца од дана пуштања кредита у течај, укључујући и грејс период у трајању до шест месеци;

4) Намена кредита је примарно за измирење обавеза према произвођачима малине и/или вишње рода 2022. године, о чему ће корисник кредита достављати одговарајућу документацију;

5) Обавезно обезбеђење меница корисника кредита и власника корисника кредита и залога на залихама малине и/или вишње, чија је вредност најмање једнака износу кредита;

Како се наводи, уредбом се утврђује подршка правном лицу и предузетнику регистрованом у Агенцији за привредне регистре (АПР), које складишти малину и вишњу рода 2022. године у хладњачи уписаној у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране.

Мера се утврђује ради ефикасног и правовременог спречавања, односно отклањања тржишних поремећаја проузрокованих догађајима и околностима који су довели, односно прете да доведу до поремећаја на тржишту.

6) Начин отплате кредита је у једнаким месечним ратама, након истека грејс периода;

7) За продају заложене малине и/или вишње кориснику кредита потребна претходна сагласност Банке, а сва средства од продаје малине и/или вишње, током целог периода отплате кредита усмеравају се на превремену делимичну отплату, односно отплату кредита у целости;

8) Номинална каматна стопа на годишњем нивоу не може бити већа од референтне каматне стопе НБС увећане за 2,5 процентна поена, с тим да кредитна подршка по сваком појединачном кредиту за субвенционисање каматне стопе одговара висини референтне каматне стопе НБС, док се корисник кредита обавезује да Банци плати камату од 2,5 процентна поена на износ одобреног кредита;

9) После пуштања кредита у течај, Банка подноси Министарству пољопривреде захтев за субвенцију камате, а Министарство Банци уплаћује средства на име субвенционисаног дела камате у једнократном износу, у року од 30 дана од дана пријема захтева за субвенцију камате;

10) Ако корисник кредита превремено отплати део или цео кредит, Банка се обавезује да Министарству у року од 30 дана пренесе сразмеран износ средстава субвенционисане камате;

11) Месечну, као и иницијалну контролу залиха малине и вишње врши Министарство преко пољопривредног инспектора и извештај о контроли уз лагер листу о стању залиха доставља и Банци.

Банка кредит у складу са овом уредбом може да одобри корисницима кредита који се налазе у финансијским потешкоћама изазваним поремећајима на тржишту закључно са 30. септембром 2023. године.

После пуштања кредита у течај, Банка подноси Министарству захтев за субвенцију дела камате.

Министарство Банци уплаћује средства на име субвенционисаног дела камате у складу са овом уредбом, у једнократном износу, у року од 30 дана од дана пријема захтева за субвенцију дела камате.

Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину.