Skip to main content

Нови Правилник о порезу на додатну вредност ступио је на стагу почетком фебруара.

Овим документом прописује се обавеза вршења интерног обрачуна од стране пореског дужника за све промете услуга без накнаде које су примљене од страних лица која нису обвезници ПДВ-а у  Србији, било да су оне пружене у пословне или непословне сврхе. Предложеним изменама није појашњена могућност одбитка ПДВ-а по овом основу, било да је реч о услугама које су пружене у пословне или непословне сврхе.

Правилником је извршено брисање одредби које се односи на авансе за промет услуга из области грађевинарства за које се испостави да се промет не сматра услугама из области грађевинарства и обрнуто.

Када је реч о начину утврђивања пореске основице код промета који се врши уз накнаду, изменама и допунама Правилника о ПДВ-у је предвиђено додавање новог члана који ближе одређује начин одређивања тржишне вредности за потребе утврђивања пореске основице на коју се обрачунава ПДВ у вези са накнадама или делу накнаде која се не остварују у новцу, већ у облику промета добара и услуга, прометом добара или услуга, које чине улог у привредно друштво и прометом добара, односно услуга између лица која се сматрају повезаним лицима у смислу Закона о ПДВ-у.

Измене у делу који се односи на издавање рачуна су махом последица обавезе издавања електронских фактура и Закона о фискализацији, односно извршене су измене самих термина.

Додатно, предвиђено je да обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза издаје рачун у којем не исказује податке о износу основице, пореској стопу која се примењује, износу ПДВ који је обрачунат на основицу и напомену да се за промет добара и услуга примењује систем наплате има обавезу уношења броја потврде о пореском ослобођењу Пореске управе ако се пореско ослобођење за тај промет остварује на основу те потврде.

Дефинисане су  и ситуација у којој обвезник ПДВ издаје рачун за промет који је делом опорезив ПДВ-ом, а делом ослобођен обавезе обрачуна ПДВ. У наведеном случају за део промета који је опорезив ПДВ-ом у рачуну исказује пореску основицу за обрачунавање ПДВ и обрачунати ПДВ, а за део промета који је ослобођен ПДВ-а исказује износ накнаде.

Шта је још предвиђено новим Правилником о ПДВ-у. погледајте ОВДЕ.