Skip to main content

За оне који сами уплаћују доприносе за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) од јануарске уплате важе нове основице које су за 14,6 одсто веће од ранијих, објавио је Фонд ПИО и навео да су основице повећане због усклађивања са кретањем зарада у претходној години.

Основице су одређене у проценту од просечне месечне зараде у Србији у претходних 12 месеци, закључно са септембром, па је најнижа основица 35 одсто од тог износа, што за 2024. годину износи 40.143 динара, док је највиша основица пет просечних зарада, односно 573.470 динара.

Пошто стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи 24 одсто, осигураници ће на месечном нивоу током ове године издвајати од 9.634,32 до 137.632,80 динара, зависно од тога коју од 13 основица осигурања изаберу.

Из Фонда ПИО подсећају да право на самосталну уплату доприноса по члану 15. Закона о ПИО имају сви који су ван осигурања, незапослени, студенти, домаћице, ђаци, односно нису корисници права на пензију, под условом да су старији од 15 година и да имају пребивалиште у Србији.

Приликом подношења захтева за укључивање у обавезно осигурање бира се једна од 13 понуђених основица на коју ће се плаћати доприноси, а током трајања осигурања одабрана основица се може променити.

Допринос се плаћа по стопи од 24 одсто на одабрану основицу до 15. у месецу за претходни месец.Својство осигураника стиче се даном подношења захтева, а на захтев се може стећи најраније 30 дана пре подношења захтева.

Својство осигураника престаје даном за који се лице у захтеву определи или ако допринос не плати у року од шест месеци од дана доспелости, када му својство осигураника престаје најраније са последњим даном за који је допринос плаћен.

Према подацима Фонда ПИО, доприносе је у децембру прошле године самостално уплаћивало око 20.000 грађана.

Извор: Политика